Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Приятели на света

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
Работи с деца, младежи и възрастни в неравностойно социално положение за постигане на успешната им интеграция в обществото и повишаване качеството им на живот, като сътрудничи и партнира на органите на местните и държавни власти и обществени структури в област Силистра; съдейства за засилване на обществения интерес и приобщаването на обществеността към решаване проблемите, свързани с ъс социализацията на хората в неравностойно социално положение чрез различни форми на неформално образование, културни дейности и предоставяне на социални услуги; работи за развитие на хармонични взаимоотношения между представителите на различните етнокултурни групи на територията на Силистренска област; други дейности съдействащи за развитието на гражданското общество в област Силистра. Средства за постигане на целите: Дейността на сдружението се финансира от имуществени вноски на членовете на сдружението /членски внос/ и със средства и начини, позволени от законодателството на България-дарения и др.; извършва и стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и използва приходите за постигане на целите. Предмет на стопанска дейност: Консултантско -методическа помощ; информационна дейност; разработване на проекти на физически и юридически лица; текстови набор и компютърна обработка на документи; социални услуги и дейности; дейности, разрешени от българското законодателство и съдействащи за развитието на гражданското общество в област Силистра

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание
Изгради се център, в който заедно работиха деца и младежи от трите етноса, българи, роми и турци в различни клубове- етнография, здраве,танци, компютри и т.н.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект "Три етноса- едно сърце", Проект "От пасивни субекти към активни творци на собствената си съдба", Проект "Танцът -универсален език на м`ладите хора в глобалния свят"

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Работи с деца, младежи и възрастни в неравностойно социално положение за постигане на успешната им интеграция в обществото и повишаване качеството им на живот, като сътрудничи и партнира на органите на местните и държавни власти и обществени структури в област Силистра; съдейства за засилване на обществения интерес и приобщаването на обществеността към решаване проблемите, свързани с ъс социализацията на хората в неравностойно социално положение чрез различни форми на неформално образование, културни дейности и предоставяне на социални услуги; работи за развитие на хармонични взаимоотношения между представителите на различните етнокултурни групи на територията на Силистренска област; други дейности съдействащи за развитието на гражданското общество в област Силистра. Средства за постигане на Дейността на сдружението се финансира от имуществени вноски на членовете на сдружението /членски внос/ и със средства и начини, позволени от законодателството на България-дарения и др.; извършва и стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и използва приходите за постигане на .