Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09

НПО Профил

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

За нас тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ние работим за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.

За да постигне своята мисия ФРГИ подкрепя:

Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации, тъй като вярваме, че съвместната работа в рамките на дадена географска общност за постигане на социална промяна, е най-доброто средство за поемане на отговорност за изграждане на общественото благосъстояние.
Развитието на неправителствените организации, тъй като те играят важна роля в процеса на изграждане и развитие на гражданското общество.
Развитието на филантропията, тъй като нито гражданското общество, нито неговите организации могат да съществуват без активната подкрепа на социално отговорни хора, корпорации или институции.

Основните ценности, на които се гради нашата работа са:

Участие;
Общностите имат свои ресурси;
Отвореност за диалог;
Зачитане на различията;
Отговорно отношение към влаганите средства;
Прозрачност и отчетност.

Цели на организацията
Цели на фондацията: да подпомага и развива демократичните структури на гражданското общество, чрез: обучение и консултация на неправителствени организации, граждански групи и лидери; държавна администрация, местни власти, бизнес, медии, чуждестранни неправителствени организации; стимулиране на обмена на контакти и информации между български и чуждестранни неправителствени организации, фондации и сдружения с нестопанска цел, физически и юридически лица; предоставяне на гражданско обучение и образование; подпомагане на социална интеграция и личностната реализация; финансово подпомагане и стимулиране на неправителствени организации;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомага и развива демократичните структури на гражданското общество, чрез: обучение и консултация на неправителствени организации, граждански групи и лидери; държавна администрация, местни власти, бизнес, медии, чуждестранни неправителствени организации; стимулиране на обмена на контакти и информации между български и чуждестранни неправителствени организации, фондации и сдружения с нестопанска , физически и юридически лица; предоставяне на гражданско обучение и образование; подпомагане на социална интеграция и личностната реализация; финансово подпомагане и стимулиране на неправителствени организации;