Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Сдружение за демократично образование ”ФАР”

Сдружение за демократично образование "ФАР"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Сдружение ФАР желае да даде своя принос за изграждане на гражданското общество в България чрез активиране участието на гражданите в ...

Цели на организацията
Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
Основна дейност: приобщаване на българската общественост към европейските и световни демократични ценности /като солидарност, толерантност, равнопоставеност на различните култури и религии, взаимно уважение, езиково обогатяване и обществен диалог, инициативност и гражданска ангажираност/ чрез провокиране генерирането на нови идеи, търсене и усвояване на нови модели на мислене, на действащи стратегии и алтернативни формули - за възприемане и развитие на модерното, демократично гражданско общество при съхранение на националните самобитни традиции, установените общочовешки ценности и нравствени добродетели;
Обединяване усилията на младежи и възрастни, педагози и общественици за подпомагане на цялостния учебно-възпитателен процес и оползотворяване свободното време на учащите се, за подкрепа на светското образование и самообучението, поощряване на творческите изяви, подпомагане на професионалната ориентация, социалната интеграция и личностната реализация както на младите хора, така и на останалите възрастови групи в обществото, особено на лицата и общностите в затруднено, неравностойно положение – за преодоляване на предразсъдъците и негативните стереотипи в обществения живот, за осигуряването на конструктивно, равнопоставено съжителство и нормално общуване между отделните поколения и различните социални групи, независимо от професионалните и възрастови различия, религиозните и политически убеждения, пол, раса, социално положение и здравословно или имуществено състояние на отделните индивиди; Мотивиране на младежите и на всички останали заинтересовани социални групи към активно и съзнателно упражняване и защита на гражданските права, към преодоляване на безразличието и бездействието в обществото за осигуряване бъдещето на България и на Балканите - като част от обединена Европа, на Европа - като част от Света, и на Света - като общ дом, населен от хора със свободен дух и чувство за отговорност, възпитани в дух на самоинициативност и лична ангажираност за осигуряването на собствения просперитет и възхода на човешката еволюция в демократичното гражданско общество; Интегриране с други нестопански организации за обмен на мнения, опит и идеи по реализирането на проекти и разработването на актуални теми от областта на политическия, социалния, стопанския, културен живот и просветата; Поддържане на взаимодействие с различни политически и обществени, държавни и наддържавни, национални и международни организации и институции за задълбочаване и разширяване сътрудничеството между народите в областта на светските и духовни взаимодействия, на образованието, науката, техниката, технологиите,
икономиката, туризма, социалните дейности, изкуството и културата, както и за опазване и възстановяване на околната среда - в регионален и световен мащаб.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2020

Описание
10 организации и движения от селските региони и малките населени места от Западна, Централна и Източна Европа са готови да засилят сътрудничеството помежду си на европейско ниво, за да поощрят и подпомогнат гражданското участие и отговорност в селските региони в Европа посредством изграждане на капацитет, оформяне на заинтересовано мнение, обмяна на опит, споделяне на добри практики, образователни дейности, както и лобизъм и застъпничество.
Причината за тази инициатива е фактът, че селските региони в много европейски страни са слабо развити. Те могат да бъдат разглеждани като дискриминирани по отношение на инфраструктура, образование, заетост, иновативни промени в селското стопанство, глобализация, социални и здравни услуги, електронни комуникации, културен живот и условия за организирани дейности в свободното време. Това води в голяма степен до изключването на хората в тези региони от възможността да водят добър начин на живот .
Хората от тези региони са по-слабо въвлечени и заинтересовани в процеса за взимане на решения по места, като се има предвид, че селското стопанство е предмет на основен интерес от страна на градските региони. Въпреки това е общо признато от наблюдатели, фермери и различни инвеститори, че селските региони в Европа са недостатъчно оценени.
За да се противодейства на тази ситуация проектът "PRO RURAL EUROPE" бе иницииран от 10 европейски организации в селските региони и малките населени места. В съответствие с целта на проекта е създаването на здрава и широкоспектърна мрежа от граждански организации в селските региони с нужния капацитет за ефективна лобиистка дейност на европейско ниво.
За постигането на тази цел проектът включва следните стъпки ( дейности):
1. Обмяна на добри практики и изграждане на капацитет от мултипликатори във връзка с гражданското общество в малките населени места, посредством тематични семинари.
2. Прилагане на нови концепции за по-доброто развитие на гражданското общество в селските региони във всички страни партньори.
3. Установяване на партньорска мрежа и комуникация за устойчиво сътрудничество след приключване на проекта.
4. Организационно развитие на гражданските организации за лобизъм и застъпничество на европейско ниво. Работната група от представителите на организациите ще бъде подпомогната в процеса на работа от експерт с богат опит в областта на междусекторното развитие на гражданското общество в Западна, Средна и Източна Европа.
Като основен ефект от проекта може да се очаква, че участниците и респективно техните организации ще получат нова мотивация за повишаване степента на гражданско участие в обществото за по-доброто бъдеще на селските региони. Със своите целево ориентирани образователни дейности проектът е много подходящ за засилването и мобилизирането на участващите организации.
С цел да се достигне до населението в селските региони като индиректна целева група проектът ще е адресиран основно към отговорни за него партньори, които ще участват в главните дейности на проекта свързани с обмяната на опит, изграждането на капацитети и работа в мрежа.Заедно с инвеститори и политици, които ще бъдат включени поетапно, в проекта ще вземат участие пряко 120 души.
Ще бъде изработена също така структура за комуникация и работа в мрежа, която ще допринесе за понататъчния обмен на информация и опит, както и за бъдещите съвместни действия и ефективен лобизъм на европейско ниво.
Важна част от следпроектната фаза ще бъде поддържането на контакти с външни партньори от различни браншове и нива, с цел създадената мрежа да бъде утвърдена като значим застъпник на селските региони в политиката, администрацията и публичното пространство.
Транснационално подготвеният и изпълнен проект ще бъде първата важна стъпка в процеса на взаимно мотивиране и обогатяване, по пътя на развитието и опознаването на надеждния дух на европейската общност, с цел да се противодейства на споменатите по-горе негативни процеси. Проектът е иновативен, тъй като насърчава и обособява такъв вид мрежа и обмяна на добри практики, каквито до момента не същетвуват в тази си форма в Европа.
И не на последно място, този проект е добра възможност да се демонстрира публично и на практика европейската идея за солидарност и отговорност.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1998-2001" Създаване и развитие на център за работа с младежи в регион Бургас", макропроект по програма " Phare und Tacis" нa EK с партньори от Германия, Франция и Чехия.
1999-2004 "Младежта обновява общността" проект по програма на фондация Роберт Бош за поощряване обмена на доброволци между Германия и страните от Средна и Източна Европа.
2002 "Активни и мотивирани" българо-германски младежки обмен по програма "Младежта за Европа", дейност1
2002-2003 "Политическо образование в Югоизточна Европа", съвместен проект със сдружението за миролюбива педагогика"D@dalos", Сараево, финансиран от Министерството на външните работи на Германия със средства от Пакта за стабилност на Балканите.
2002-2004 "Създаване на общности 1 и 2" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2005 "Нова комуникационна култура" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2003-2005 "ГИЛЕ- междупоколенческо и междукултурно учене в Европа", програма "Сократ" подпрограма Грюндвиг 2 за образование на възрастни с координираща организация Централата за политическо образование на провинция Тюрингия, Германия и с НПО-партньори от Полша, Словакия и Латвия.
2004-2006 "I.M.PACT- тренировъчна програма" по програма на КултурКонтакт, Австрия в сътрудничество с Босна и Херцеговина, Косово, Молдавия, Румъния и Сърбия
2004-2005 "Гражданско образование в страните от Югоизточна Европа" в сътрудничество със сдружението за миролюбива педагогика "D@dalos", Сараево
2005 "Нова култура на учене и комуникация" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2006 "Интеграционни процеси Изток-Запад" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2007 "България на прага на ЕС" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2007-2009 " България в ЕС" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия
2009-2011"Социално и демократично съжителство" в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, гр. Хепенхайм, Германия

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на образованието, науката, техниката, технологиите, изкуството и културата. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Защита на човешките права и на околната среда. Подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи. Основна