Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Да подпомага дейността на малките и средни предприятия и да работи за интеграцията на регион Сливен в Европейската общност.

Цели на организацията
Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката, технологиите, устойчивото икономическо развитие и частното предприемачество и по-конкретно: Устойчиво развитие на конкурентните предимства на Сливенска област; Подпомагане и насърчаване на малки и средни предприятия и осигуряване на достър до финансиране, технологии и ноу-хау, както и достъп до националните и световни пазари; разравотване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на туризма, промишлеността, селското стопанство, преработвателната промишленост и в подкрепа на кредитния процес на МСП в региона; Мобилизиране и координиране дейностите та регионални, национални и международни институции, с цел постигане на сътрудничество; Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на рагиона и привличане на национални, международни и чуждестранни Координиране и стимулирене участието на стопански и нестопански организации на
Координиране и стимулиране участието на стопански и нестопански организации, и специалисти в различни области на обществения живот при разработване на и изпълнение на програми и проекти финансирани по програми и структурни фондове на Европейския съюз. Да работи за подпомагане социалната интеграция и личностна реализация и по-конкретно: да се постигне повишаване на ефективноста при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация; Обучение на безработни и заети лица чрез провеждане на курсове за професионална квалификация и др. учебни програми, с цел решаване проблемите на заетостта; Стимулиране на предприемачеството в региона; Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона. инвестиции.Координиране и стимулиране участието на стопански и нестопаснски организации.Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - целеви обслужвания; Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работна сила с развитието на икономиката. Да работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на усточивото развитие на региона, чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура; да осигурява необходимата информация и експертна помощ на МСП, държавни и обществени институции и граждани за пълноценната интеграция на Сливенска област в Европейската общност.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Проектът е насочен към създаване на благоприятни условия за развитие потенциала на всяко дете чрез разширяване и разнообразяване на извънкласните и извън училищните дейности в три основни училаща
от община Сливен - Oсновно училище „Св. П.Хилендарски”, с. Сотиря ,,Основно училище "Христо Ботев", с. Самуилово ,Основно училище „Найден Геров” , с. Гавраилово .. Чрез проекта ще се подбри физическото, интелектуалното и личностно развитие на децата. Той е насочен и към намаляване на агресията и насилието в училищата и подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.


Предвидено е да бъдат сформирани 39 модула за извънкласни занимания, в три тематични области – спорт, изкуство и наука. В тях ще бъдат включени 680 ученици от 3-те училища в общината. Предвидени са и множество публични изяви - фестивали, карнавални шествия, състезания, концерти, изложби. За най-изявилите се деца е предвидена и екскурзия.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект "ПАРТНЬОРСТВО-УСПЕХ-УСТОЙЧИВОСТ", ОП "АК"
Проект "Виртуален бизнес инкубатор Сливен - Тунджа", Програма АУПТ
Проект "Училище за гражданско общество", Програма "Европа на гражданит

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката, технологиите, устойчивото икономическо развитие и частното предприемачество и по-конкретно: Устойчиво развитие на конкурентните предимства на Сливенска област; Подпомагане и насърчаване на малки и средни предприятия и осигуряване на достър до финансиране, технологии и ноу-хау, както и достъп до националните и световни пазари; разравотване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на туризма, промишлеността, селското стопанство, преработвателната промишленост и в подкрепа на кредитния процес на МСП в региона; Мобилизиране и координиране дейностите та регионални, национални и международни институции, с постигане на сътрудничество; Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на рагиона и привличане на национални, международни и чуждестранни Координиране и стимулирене участието на стопански и нестопански организации наnКоординиране и стимулиране участието на стопански и нестопански организации, и специалисти в различни области на обществения живот при разработване на и изпълнение на програми и проекти финансирани по програми и структурни фондове на Европейския съюз. Да работи за подпомагане социалната интеграция и личностна реализация и по-конкретно: да се постигне повишаване на ефективноста при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация; Обучение на безработни и заети лица чрез провеждане на курсове за професионална квалификация и др. учебни програми, с решаване проблемите на заетостта; Стимулиране на предприемачеството в региона; Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона. инвестиции.Координиране и стимулиране участието на стопански и нестопаснски организации.Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - еви обслужвания; Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работна сила с развитието на икономиката. Да работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на усточивото развитие на региона, чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура; да осигурява необходимата информация и експертна помощ на МСП, държавни и обществени институции и граждани за пълноценната интеграция на Сливенска област в Европейската общност.