Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
Основната цел на АРИР - Стара Загора е да подпомага изграждането на механизъм за управление на процесите при прехода към пазарна икономика, демократизиране на обществото и стимулиране на икономическото развитие на местно и регионално ниво, включително насърчаване и подпомагане на предприемачеството и малкия и среден бизнес; подкрепа на местните управи в дейността им за устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда; популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции; подпомагане на безработните и други групи в неравностойно положение за връщането им на пазара на труда чрез обучение и косултантска помащ; насърчаване въвеждането на научни открития и нови технологии в местната икономика; опазване и възстановяване на околната среда като предпоставка за устойчиво развитие на региона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
http://europedirect.szeda.eu/

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Над 50 проекта, свързани с местното икономическо развитие, изграждане на капацитет, насърчаване на предприемачеството. Съществена част реализирани в партньорство с общините от региона и Областния управител. За повече информация на сайта на АРИР - http://www.szeda.eu/.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основната АРИР - Стара Загора : Да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса в региона, чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие и стимулиране на икономическото му развитие, включително, да подкрепя местните и регионалните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда, да подпомага изграждането на успешни партньорства кактио между местните власти, така и между местните власти, бизнеса и гражданския сектор, да насърчава и подпомага развитието на предприемачеството и малкия и среден бизнес, да популяризира региона и привлича национални и чужди инвестиции и чужди инвестиции, да подпомага безработните и други групи в неравностойно положение за интеграцията им на пазара на труда чрез обучение и консултантска помощ, да насърчава въвеждането на иновации и нови технологии в местната и регионалната икономика, да опазва и възстановява околната среда като предпоставка за устойчиво развитие на региона, да действа като клъстър за регионално развитие заедно с членуващите в него институции и организации, да насърчава и подпомага развитието на различни форми на устойчив туризъм;nnСредствата, с които сдружението постига своите проучване и оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора и възможностите му за развитие;nразработване на регионални стартегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разравотване и реализиране на проекти за решаване на обществено значими проблеми чрез мобилизиране и оптимално използване на местните ресурси и привличане на външни ресурси; осъществяване на иницианиви за популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции; предоставяне на офис, информационни и консултантски услуги; организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри (включително и безработни), с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на преструктурирането и развитието на икономиката; подпомагане на местните управи, бизнеса и други заитерисовани лица и организации от региона при установяване на делови контакти и изграждане на делови отношения в България и чужбина;сътрудничество с български и чуждестранни организации със сходни и дейности и членство в други регионални, национални и международни организации; организиране и провеждане на семинари, работни срещи, изложби, панаири и други с оглед на развитието и популяризирането на местния бизнес, съдействие за участие на фирми, местни управи и други организации от региона в търговски изложения, бизнес-форуми и други; издаване, отпечатване и разпространение на брошури, информационни бюлетини, рекламни материали и други издания, необходими за дейността на АРИР, бизнеса, местните управи и други организации и институции от региона; съдействие на предприемачите в търсене на източници за финансиране, осигуряване на достъп до донорски програми, кредитни институции, кредитни линии, гаранционни фондове и други.nnnАРИР извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната