Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

НПО Профил

Асоциация на родопски общини

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията
Активно да допринася:

за усъвършенстването на местното самоуправление и за подобряване на правната среда, в която работят местните ...

Цели на организацията
Представителство и защита интересите на членовете пред централната власт и нейните регионални структури, български и чуждестранни обществени организации за развитие на гражданското общество; съдействие и подкрепа за осъществяването на ефективно местно самоуправление; сътрудничество между общините от родопския регион при разработване и реализиране на общи стратегии и програми за социално-икономическо развитие; повишаване знанията и уменията на общинските администрации и органите на местното самоуправление; съдействие, координиране и посредничество на общините при осъществяване на трансгранично сътрудничество; сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина; подпомагане развитието на малкия и среден бизнес в района и отделните общини.Целите се постигат чрез: организиране на обучения, срещи, дискусии, конференции и др. форуми с местно и чуждестранно участие; разработване и координиране на инвестиционни програми; проучвания, предоставяне на информационни, консултантски, експертни услуги и др.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Обща цел на проекта: Подобряване работата на държавните служители в общинските и областни администрации, както и общинските съвети в общините-членове на Асоциацията на родопските общини. Създаване на условия за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса с цел повишаване на икономическия растеж и заетост в 21 общини – членове на АРО
Специфични цели:
- Подобряване на знанията и уменията на 21 общински администрации чрез реализиране на специализирани обучения с цел повишаване на административния капацитет и усвояване на специфични общински политики в полза на хората от Родопския регион;
- Подобряване на знанията и уменията на общинските съвети в 21 общини-членове на АРО чрез специализирани обучения за реализиране на местни и национални политики, и постигане на ефективно партньорство и диалог с общинските администрации;
- Повишаване информираността на органите на местно самоуправление, областна администрация и НПО чрез разпространяване на тематичен Наръчник и Информационен Бюлетин
Основни дейности:
1.Подготовка и провеждане на обучение на тема “Успешно местно самоуправление”;
2. Подготовка и провеждане на обучение на тема: “Икономически ефективни модели за управление на общинските ресурси”;
3. Подготовка и провеждане на обучение на тема: “Стратегическо управление и развитие на общината. Управление на децентрализираните общински звена. Специфични общински политики;
4. Издаване на Информационен Бюлетин;
5. Отпечатване на “Наръчник на доброто местно самоуправление”;

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
"АРО и нейните общини- членове - заедно за устойчиво местно самоуправление"
"Бизнес дейности в региона на Родопите и Егейско море"
"Трансгранични бизнес дейности"
"По следите на Орфей и Демокрит"
"Без граница утре"
"Опознай съседа си"

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Представителство и защита на интересите на членовете пред централнатавласт и нейните регионални структури, български и чуждестранни обществени организации за развитие на гражданското общество; съдействие и подкрепа за осъществяването на ефективно местно самоуправление; сътрудничество между общините от родопския регион при разработване и реализиране на общи стратегии и програми за социално-икономическо развитие; повишаване знанията и уменията на общинските администрации и органите на местното самоуправление; съдействие, координиране и посредничество на общините при осъществяване на трансгранично сътрудничество; сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина; подпомагане развитието на малкия и среден бизнес в района и отделните общини.се постигат чрез: организиране на обучения, срещи, дискусии, конференции и др. форуми с местно и чуждестранно участие; разработване и координиране на инвестиционни програми; проучвания, предоставяне на информационни, консултантски, експертни услуги и др.