Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Добрич

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно: - Съдействие и подпомагане на икономическото развитие на Добрички регион; - Координиране работата на членовете за подпомагане и насърчаване на малките и средни предприятия и осигуряване на благоприятни възможности за участието им в икономическия живот на регион Добрич, - Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; - Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на промишлеността, селското стопанство, преработвателната промишленост и в подкрепа на кредитния процес за МСП в региона; - Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални международни инвестиции; - Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите;
ДА РАБОТИ за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно:- Да се постигне повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация,- Обучение на безработни и заети лица чрез провеждане на курсове за професионална квалификация и други учебни програми,- Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона; - Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работната сила с развитието на икономиката. ДА РАБОТИ за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно: - Съдействие и подпомагане на икономическото развитие на Добрички регион; - Координиране работата на членовете за подпомагане и насърчаване на малките и средни предприятия и осигуряване на благоприятни възможности за участието им в икономическия живот на регион Добрич, - Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; - Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на промишлеността, селското стопанство, преработвателната промишленост и в подкрепа на кредитния процес за МСП в региона; - Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с постигане на съгласие и сътрудничество;- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални международни инвестиции; - Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с популяризирането на свободната инициатива на гражданите;nДА РАБОТИ за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно:- Да се постигне повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация,- Обучение на безработни и заети лица чрез провеждане на курсове за професионална квалификация и други учебни програми,- Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона; - Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работната сила с развитието на икономиката. ДА РАБОТИ за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура