Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Асоциация ФОРУМ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Култура и изкуство
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Асоциациата се създава, за да отстоява демократичните принципи в развитието на България и осъществява своята дейност въз основа на обединените усилия на своите членове за постигане на следните основни Създаване на национална партньорска мрежа от нестопански организации за обмен на добри практики и разработване на стратегия за устойчиво развитие на гражданското общество в България след изтеглянето от страната на основните чуждестранни донорски организации. Развитие на международното сътрудничество в сферата на гражданското общество, чрез активно взаимодействие с чуждестранни сродни организации, приоритетно от балканските страни, черноморския регион и югоизточна Европа. Търсене на нови механизми и стимулиране на установени вече добри практики за партньорство между структурите на гражданското общество и централните държавни институции, като приоритетно се сътрудничество в сферата на националната сигурност и отбраната (основно по въпросите на европейската интеграция и борбата с тероризма), укрепването на съдебната система и външните работи. Стимулиране на гражданската активност и популяризиране на проблемите, свързани с интеграцията на България в структурите на Европейския съюз и НАТО. Подобряване на обществената представа и повишаване на общественото доверие в работата на неправителствения сектор в страната, чрез подобряване на информираността на гражданите (основно чрез медии и кампании) за неговата дейност в подкрепа на гражданското общество, което от своя страна ще стимулира по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите, подети от неправителствени организации в страната. Ефективно гражданско участие в местното самоуправление и повишаване прозрачността на местната власт, както и редуциране на бюрократичните пречки пред гражданите за достъп до административните услуги, достъп до информация и възможност за осъществяване на мониторинг върху дейността на структурите на местната власт. Стимулиране на икономическата активност в районите с висока безработица и сред младите хора, подкрепа на малките и средни предприятия, отстояване на пазарните принципи и привличане на нови инвестиции в страната. Превенция и ограничаване на корупцията в сътрудничество с антикорупционни организации от неправителствения сектор, държавните структури на централно, регионално и местно равнище и актнивното участие на медиите. Стимулиране гражданското общество към реални антикорупционни действия и създаване на обществена нетърпимост към съществуващите корупционни практики. Създаване на благоприятни условия за внедряване на съвременни технологии в областта на комуникациите и развитието на информационното общество, приоритетно в малките населени места. Разпространяване и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални достижения. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, свързани с популяризиране на културното и историческо наследство на страната. Развитие и утвържадаване на гражданското общество. Развитието и утвърждаване на науката и образованието. Развитие и твърждаване на физическата култура. Защита на човешките права и специално защита на човешките права на имигранти и бежанци, подпомагане на тяхната социална интеграция и личностна реализация на пълното им вграждане в развиващото се гражданско общество в България. Развитие на здравеопазването чрез утвърждаване на здравословен начин на живот и опазване на общественото здраве чрез профилактика на хроничните заболявания. Защита на околната среда.