Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Развитие на туризма в общината и региона
Информационна обезпеченост
Към ЦУРОТ e създаден Фонд “Даровити младежи”, който има за цел да подпомага израстването на талантливи деца и младежи от общината.

За повишаване качеството на услугите и разширяване на контактите си ЦУРОТ успешно защити кандидатурата си пред Корпуса на мира САЩ и в момента един американски доброволец работи в помощ на Сдружението

Цели на организацията
Центърът за устойчиво развитие на община Тетевен е неправителствена, нестопанска организация с общественополезна дейност, която работи за постигане на оживление и стабилни темпове на растеж във всички сфери на обществения живот чрез мобилизиране на собствените ресурси, привличане на партньори и външни инвеститори

Идеята за създаването се ражда по време на проведения в периода 2000 – 2001година Общински Форум.

Сдружението е учредено на 02.04.2001г. от 21 юридически и 7 физически лица сдружение. Сред учредителите са представители на Общинска администрация и Общински съвет, Бюро по труда, Общинска социална служба, училища, читалища, общински и частни фирми, почти всички местни НПО.

В момента в сдружението членуват 24 юридически и 12 физически лица

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание
Изграждане на дневен център за деца с увреждания

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, въз основа на принципите на демократизма; стимулиране разширяването на гражданското участие в местното самоуправление и формиране на взаймоотношенията и уважение към гражданските права и отговорности; развитие на икономиката в общината, в т.ч. туризма, промишлеността, земеделието, търговията, услугите, интелектуалния труд и други.