Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

НПО Профил

Център Надя - София

Център Надя - София

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Да способства преодоляване на последиците от преживяно насилие, с цел подобряване психичното здраве на българина; да подпомага създаването на психосоциални центрове в страната за съдействие на жени-жертви на домашно насилие и техните деца; да създава контакти със сродни български, чуждестранни и международни институции; да провежда семинари, конференции и обучителни курсове по общи и конкретни въпроси, свързани с причините за насилието и последиците от него; да прави предложения за промяна в нормативната уредба до съответните правоимащи органи; да разпространява научна информация и публикува резултатите от своите изследвания и работа; да активира чувствителността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на насилието, неговите жертви и извършители.

Цели на организацията
Да способства преодоляване на последиците от преживяно насилие, с цел подобряване психичното здраве на българина; да подпомага създаването на психосоциални центрове в страната за съдействие на жени-жертви на домашно насилие и техните деца; да създава контакти със сродни български, чуждестранни и международни институции; да провежда семинари, конференции и обучителни курсове по общи и конкретни въпроси, свързани с причините за насилието и последиците от него; да прави предложения за промяна в нормативната уредба до съответните правоимащи органи; да разпространява научна информация и публикува резултатите от своите изследвания и работа; да активира чувствителността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на насилието, неговите жертви и извършители.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да способства преодоляване на последиците от преживяно насилие, с подобряване психичното здраве на българина; да подпомага създаването на психосоциални центрове в страната за съдействие на жени-жертви на домашно насилие и техните деца; да създава контакти със сродни български, чуждестранни и международни институции; да провежда семинари, конференции и обучителни курсове по общи и конкретни въпроси, свързани с причините за насилието и последиците от него; да прави предложения за промяна в нормативната уредба до съответните правоимащи органи; да разпространява научна информация и публикува резултатите от своите изследвания и работа; да активира чувствителността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на насилието, неговите жертви и извършители.nСтопанска