Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Човеколюбие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
Развитие на човешкия потенциал чрез утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото.

Цели на организацията
Да обединява усилията и разгръща инициативата на членовете и останалите граждани за подобряване на жизнените условия на лицата с психични проблеми и техните семейства; да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на душевното здраве на населението и да осигурява на нуждаещите се граждани необходимата информация за начините и средствата за справяне с психичните проблеми; да оказва съдействие за разширяване на съществуващите и за създаване на нови специализирани заведения за окозване на помощ на лица с психични проблеми, както и за подобряване на условията в съществуващите; да организира ползването на държавни и ведомствени почивни домове и други подходящи обекти за отдих и възстановяване на лица с психични проблеми и техните семейства; да съдейства на държавните органи, стопанските и други организации за организиране на професионални обучения и преквалификация на лицата с психични проблеми, особено на младежите и девойките, включително и създаване на специализирани учебни заведения, както и за настаняване на подходяща работа, съобразно индивидуалните им особености и възможности; да работи индивидуалните им особености и възможности; да работи съвместно със здравните учреждения, училищата, стопанските и други организации, както и със средствата за масова информация, за преодоляване проявите на безразличие и разширяване на обществената благотворителност в полза на лицата с психични проблеми и техните семейства; да проявява инициатива и оказва обществено съдействие и помощ на специализираните заведения, занимаващи се или имащи отношение към лицата с психични проблеми и техните семейства; да предоставя правни консултации и оказва помощ във връзка с настаняването в болнични заведения и снабдяването с лекарства, организирането на отдиха и възстановяването, трудоустройството, професионалната подготовка, пенсионирането и битовото устройство на лицата с психични проблеми; да следи за точното прилагане не законодателството, имащо отношение към проблемите на психичното здраве и защита на специфичните права и интереси на лицата с психични проблеми, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание
Проектът „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целева група са хора с влошено психично здраве, а неговата продължителност е 16 месеца.
По проекта Сдружение „Човеколюбие” създава първата за община Стрелча социална услуга Център за социална подкрепа, която да посрещне нуждите на хора с влошено психично здраве от местната общност. При реализирането на проекта беше създадена и развита мрежа със сходни организации от Стара Загора, Варна и Добрич. Техни представители присъстваха на Празници на психичното здраве в Стрелча.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Делегирана от държавата социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”. Финансираща организация – Държавен бюджет (2005-2010;2010-2015; 2015 и в момента)
2. Производствен комплекс за хора с психиатрични увреждания. Финансираща организация – Социално-инестиционен фонд на МТСП и Фондация „Яниво” (2006)
3. Първи международен турнир по шахмат за потребители на психично-здравни услуги 2009 „Човеколюбие”
4. Проект "Приятелство без граници - 1". Цел: Интеграция на хората с психични увреждания и намаляване на стигмата спрямо тях. Финансираща органицация - Обществен фонд "Пазарджик", собствен принос (2010)
5. Проект "Приятелство без граници - 2". Проектът има за цел да интегрира хората с психични увреждания и да намали стигмата спрямо тях, както и да осигури достъп до социални услуги в общността на хора с психични увреждания в малки населени места - гр. Септември. Финансираща организация - Обществен фонд – „Пазарджик”, Фондация „Работилниза за граждански инициативи” (2010)
6. Проект "Доброволец от Корпуса на мира в Център "Човеколюбие" (2010-2012)
7. Проект "Заедно за психично здраве". Цел:Повишаване нивото на интеграция на хора с психични увреждания и преодоляване на обществената стигма спрямо психичната болест. Финансираща организация: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт “Отворено общество” – София (2011 – 2012)
8. Проект „Живот в общността”. Цел: Повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на хората с психични проблеми в България. Финансиране - Европейски социален фонд (2010-2012)
9. Проект „За повече и по-качествени социални услуги”. Цел: Повишаване капацитета на Сдружение „Човеколюбие” за предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. Финансиране - Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество (2013-2014)
10. Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча. Цел: Предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и намират ново решение на съществуващи проблеми. Финансираща организация – Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 (2014-2016)
11. 25 години грижи за психично здраве. Финансираща организация: Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика, България (2017)

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да обединява усилията и и разгръща инициативата на членовете и останалите граждани за подобряване на жизнените условия на лицата с психични проблеми и техните семейства; да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на душевното здраве на населението и да осигурява на нуждаещите се граждани необходимата информация за начините и средствата за справяне с психичните проблеми; да оказва съдействие за разширяване на съществуващите и за създаване на нови специализирани заведения за окозване на помощ на лица с психични проблеми, както и за подобряване на условията в съществуващите; да организира ползването на държавни и ведомствени почивни домове и други подходящи обекти за отдих и възстановяване на лица с психични проблеми и техните семейства; да съдейства на държавните органи, стопанските и други организации за организиране на професионални обучения и преквалификация на лицата с психични проблеми, особено на младежите и девойките, включително и създаване на специализирани учебни заведения, както и за настаняване на подходяща работа, съобразно индивидуалните им особености и възможности; да работиnиндивидуалните им особености и възможности; да работи съвместно със здравните учреждения, училищата, стопанските и други организации, както и със средствата за масова информация, за преодоляване проявите на безразличие и разширяване на обществената благотворителност в полза на лицата спсихични проблеми и техните семейства; да проявява инициатива и оказва обществено съдействие и помощ на специализираните заведения, занимаващи се или имащи отношение към лицата с психични проблеми и техните семейства; да предоставя правни консултации и оказва помощ във връзка снастаняването в болнични заведения и снабдяването слекарства, организирането на отдиха и възстановяването, трудоустройството, професионалната подготовка, пенсионирането и битовото устройство на лицата с психични проблеми; да следи за точното прилагане не законодателството, имащо отношение към проблемите на психичното здраве и защита на специфичните права и интереси на лицата с психични проблеми, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения. СРЕДСТВАТА за постигане на установява връзки и осъществява сътрудничество с национални и чуждестранни здравни, научни, религиозни, професионални, обществени и други организации и движения със сродна дейност, както и с международни неправителствени организации в социалната сфера.nПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Е: маркетингова, консултантска, образователна, информационна, рехабилитационна, спомагателна и др. дейност в областта на психичното здраве, изразяваща се в психологически консултации, обучение в социални умения, трудова и социална рехабилитация и др.