Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Местна инициативна група - МИГ Сатовча

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи

Мисия на организацията

Цели на организацията
развитие и утвърждаване на гражданското общество в селските райони; създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и взимане на решения за местно развитие; развитие на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм; ефективно и устойчиво оползотворяване на природните и културни ресурси; подпомагане на функционирането на пазарна икономика в селските райони; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация; партньорство и сътрудничество между основните обществени групи и общините от селските райони; трансгранично сътрудничество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие и утвърждаване на гражданското общество в селските райони; създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и взимане на решения за местно развитие; развитие на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм; ефективно и устойчиво оползотворяване на природните и културни ресурси; подпомагане на функционирането на пазарна икономика в селските райони; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация; партньорство и сътрудничество между основните обществени групи и общините от селските райони; трансгранично сътрудничество. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА създаване на обществени форуми за разработване на стратегии и програми за устойчиво развитие; разработване и управление на проекти, насочени към добавяне на стойност към местни продукти и услуги; достъп до пазари чрез колективни дейности и разработване на пазарни ниши; съдействане за предоставяне специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средстваnза стартиране и развитие на микро, малък и среден бизнес; предоставяне на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес професионални бизнес консултации в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба за създаване и управление на собствено предприятие, подбор и управление на персонала и друга; съдействие на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на на контакти с финансиращите органи; оказване на помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, при искане на заеми от банки и други финансови институции; подпомагане членовете на сдружението и други заинтересовани лица за установяване на делови контакти и създаване на делови отношения в страната и чужбина; организиране или съдействие при организирането на местния потенциал; организиране на кампании за разясняване на законодателството, програмите и проектите за развитие на селските райони, свързани с европейската интеграция; организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни образователни мероприятия за постигане на разработване на схеми и проекти, свързани с развитието на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм; участие в международни мрежи на местни инициативни групи за развитие на селските райони; реализиране на проекти за интегриране на малцинства и групи в неравностойно положение в местната общност; организиране на издателска дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и чужбина; други дейности, които способстват за постигане на .