Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Агенция за развитие на югоизточен регион за планиране

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта, солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота, хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност; да отстоява правото на своите членове и съмишленици свободно да изразяват своите възгледи; да съдейства за формиране и практическо осъществяване на национална политика за младежта; да съдейства за изграждане на нова концепция за образователна политика, съобразена с новите реалности и постиженията на развитите страни; да съдейства за създаване на ефективен механизъм за осъвременяване на помощите за раждане и отглеждане на деца; да взаимодейства с други демократични организации в България без оглед на тяхната ориентация по общи за младите хора проблеми и тяхната защита в обществото; да участва в развитието на международното сътрудничество и разбирателство за укрепване на мира и сигурността и приобщаване към европейските и световни традиции и реалности.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта, солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота, хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност; да отстоява правото на своите членове и съмишленици свободно да изразяват своите възгледи; да съдейства за формиране и практическо осъществяване на национална политика за младежта; да съдейства за изграждане на нова концепция за образователна политика, съобразена с новите реалности и постиженията на развитите страни; да съдейства за създаване на ефективен механизъм за осъвременяване на помощите за раждане и отглеждане на деца; да взаимодейства с други демократични организации в България без оглед на тяхната ориентация по общи за младите хора проблеми и тяхната защита в обществото; да участва в развитието на международното сътрудничество и разбирателство за укрепване на мира и сигурността и приобщаване към европейските и световни традиции и реалности.