Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

АСТИКА

АСТИКА

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
ИЗБРАХМЕ ДА ПОМАГАМЕ

Цели на организацията
Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите: регионалното развитие, социално и икономическо сближаване, осигуряване на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Създаване на условия за социална интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаване на социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Промоция и популяризиране на европейски ценности и достижения в социалната, културна и образователна сфера. Младежки дейности. Доброволчество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
На 15.05.2010 г., в гр. София, Управителя на Фондация „АСТИКА” подписа договор за финансиране на проект „Младежта стъпка по стъпка”, по програма „Младежки дейности”. Проектът се осъществява с подкрепа на Национален център „ Европейски младежки програми и инициативи”

Целта на проекта е популяризиране и развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, неформално учене, и формиране на гражданско самосъзнание, в контекста на предстоящата „Година на доброволчеството”.

Основни задачи на проекта са насърчаване на младежкото доброволчество и развитие на капацитет в тази насока. В тази връзка се предвижда:
? Провеждане на обучение на младежи, целящо личностно съзряване и осъзнаване на доброволчеството като философия и начин на живот, умения за справяне в конфликт и решаване на общностен проблем.
? Провеждане на информационна кампания сред младежите за реалните ползи от доброволчеството и насърчаване активност младежите за участие в доброволчески дейности.
? Създаване на младежка доброволческа платформа като неформална структура на доброволци и младежки доброволчески организации, чиято цел е координиране на съвместни действия, подкрепа и взаимопомощ.
? Конкурс и изложба „Доброволчеството като философия и начин на живот” Организиране и провеждане на тематичен фото-конкурс и изложба.

Целевата група:
Проектът е ориентиран към младежи на възраст от 14 до 35 години като в преобладаващата си част проектът е насочен към младежи: средношколци и такива завършващи средното си образование, студенти. Приоритетно в проектните дейности ще бъдат включени младежи в неравностойно положение, както и такива от малцинствени социални и етнически групи.

Подборът на доброволците ще се осъществява чрез мотивиран подбор за обучението,
мотивационно писмо и интервю.


Общата продължителност на проекта е пет месеца и ще се реализира през
периода май –октомври 2010 г.
Проектите са по НПМ и "Младежта в действие на НЦЕМПИ с подкрепата на Община Бургас и регионални общини в Бургаска област
Проекти 2014-2016 са на: ММС, ЦРЧР-Еразъм+ и Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Фондация "АСТИКА" е учредена на 27.06.2003г. в град Бургас. Учредителите на фондацията са взели решение тя да носи името на древното име на Странджа- Астика (лат. Mons ASTIKUS).

Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на няколко цивилизации.
Най-старите следи от живот в планината - каменни брадви и керамични фрагменти, открити на Ахтополския полуостров, датират от новокаменната и меднокаменната епохи (6 –3 хил. пр. Хр.).
Наричана през вековете Тратонзос, Салмидесос, Монс Астикус, Хемимонт, Парория, по редица причини Странджа остава почти непозната в историко-географско отношение за античния свят. Повече са данните за Странджанското крайбрежие, което през бронзовата и ранножелязната епохи се е наричало Салмидесос.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите: регионалното развитие, социално и икономическо сближаване, осигуряване на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Създаване на условия за социална интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаване на социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Промоция и популяризиране на европейски ценности и достижения в социалната, културна и образователна сфера.