Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Верният настойник

Верният настойник

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисия и цели:
Сдружение „Верният настойник“ – Бургас е посветено на мисията да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота за оцеляване на социално слабите среди.

Цели на организацията
да популяризира необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
да популяризира християнските добродетели сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
да формира общност от прогресивно мислещи и млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество;
да предоставя възможност за изява и развитие на заложбите на ромското население и лицата в неравностойно социално положение в областта на изкуството и културата;
да създаде благоприятна естествена околна среда за живеене на ромите и лицата в неравностойно социално положение;
да насърчава и създава условия за професионална ориентация и реализация на ромското население и лицата в неравностойно социално положение.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Проекта Стани настойник погпомага соц.слаби многодетни семейства да изпратят децата си на училище

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота за ояване на социално слабите среди; популяризиране на необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение; популяризиране на християнските добродетели сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение; формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество; предоставяне на възможност за изява и развитие на заложбите на ромското население и лицата в неравностойно социално положение в областта на изкуството и културата; създаване наnпо-благоприятна естествена околна среда за жевеене на ромите и лицата в наравностойно социално положение; насърчаване и създаване на условия за професионална ориентация и реализация на ромското население и лицата в неравностойно социално положение.Средставта за постигане на Подготовка и реализиране на практически програми и проекти; сътрудничество с други юридически и физически лица; организиране на обучителни курсове и семинари; организиране на срещи и конференции за обмяна на опит с други организации с нестопанска със сродни при взаимодействието им с национални и местни власти; организиране на поетични вечери, изложби, музикални и театрални представления; създаване и поддържане на специализиран фонд от публикации и други материали на разположение на гражданското общество; изготвяне и поддържане на уеб-страница на сдружението за популяризиране на неговите и извършената от него дейност сред обществеността; стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-горе, като приходите се използват за постогане на опраделените и задачи. nПредмет на допълнителна стопанска