Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Владиславово

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца
и възрастни хора, предоставяне на психично-здравни услуги в общността

Цели на организацията
Социална рехабилитация и интеграция на деца в риск и хора в неравностойно положение
• Пряка работа с децата от малцинствен произход за социално включване и развиване на потенциала им;
• Подкрепа за образователно и професионално обучение и ориентиране;
• Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване;
• Индивидуална и групова работа с децата и семействата и психологическа подкрепа;
• Спортни и рехабилитационни дейности;
• Експертно-консултативни дейности;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание
Развитие на мрежа от социални и психично-здравни услуги, предоставяни в общността. Общите цели на програмата са: Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността; Подобряване качеството на живот на хората с психични проблеми, от гледна точка на правата на човека. Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск „По-добро бъдеще” предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца. Проекта е кохерентен на политиките на национално, регионалнио и общинско ниво за предотвратяване на изоставянето, насилието, неглижиране и институционализацията на деца и предоставяне на необходима и подходяща закрила на деца и семейства в риск, съобразно конкретните обстоятелства по случая/положението на всяко дете.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
“За нашите деца”
Основната цел: Социално включване на деца в риск, чрез предоставяне на услуги в областта на образование, здравеопазване, рехабилитация, култура, спорт.
“Не на дрогата”
Основната цел: Създаване на обществени нагласи за превенция на употребата на психоактивни вещества.
Конкретна цел: Осигуряване на работещо партньорство между НПО и представители на медиите и ангажиране на медиите в превенция на употребата на психоактивни и психотропни вещества;
“Спрете детската агресия и насилие”
Период на изпълнение на проекта:02.06.2007 г. – 30.10. 2007 г.
Основната цел: Създаване на обществени нагласи за ангажиране в процеса на първичната превенция на детската агресия и насилие“Родители срещу дрогата”, Финансово споразумение - МОТТ № 73/ 07. 09. 2000 г.
Работа с 20 представители на семейства със зависим член. Провеждане на беседи. Алтернативни модели на поведение на семействата при мотивиране на зависими членове за лечение на зависимости от дрога.
”Образование за всички равен старт”
Цел и местоположение :
Предучилищна подготовка на 51 деца от общности в неравностойно положение – социално слаби и роми за постъпване в първи клас на общообразователните училища през учебната 2003-2004 година .
Проект: НП “От социални помощи към осигуряване на заетост “
под проект С / 02 “ Домашен социален патронаж”
под проект С / 07 “ Съдействие при програмите срещу наркоманията и алкохолизма”
под проект С/ 09 “ Организиране и реализация на мероприятия за подпомагане на деца от социално слаби семейства и деца регистрирани в детска педагогическа стая”
Социално включване на деца в риск, чрез предоставяне на услуги в областта на образованието, здравеопазването, рехабилитация, култура и спорт.
“За нашите деца”
Период на изпълнение на проекта:06.06.2007 г. – 30.09. 2007 г.
Основната цел: Социално включване на деца в риск, чрез предоставяне на услуги в областта на образование, здравеопазване, рехабилитация, култура, спорт. Конкретни цели: 9. Създаване на обществени нагласи за превенция на употребата психоактивни вещества.
“Не на дрогата”
Период на изпълнение на проекта:31.05.2007 г. – 30.10. 2007 г.
Основната цел: Създаване на обществени нагласи за превенция на употребата на психоактивни вещества.
Създаване на обществена нагласа за ангажиране в процеса на първичната превенция на детската агресия и насилие.
“Спрете детската агресия и насилие”
Период на изпълнение на проекта:02.06.2007 г. – 30.10. 2007 г.
Основната цел: Създаване на обществени нагласи за ангажиране в процеса на първичната превенция на детската агресия и насилие.
„МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2008”
«Децата са цветята на земята»
Период на изпълнение на проекта:20.05.2008 г. – 30.07. 2008 г.
Основната цел на проекта е: Повишаване екологичната култура на децата посредством прилагането на интерактивни методи за обучение на възрастни и деца и провеждане на открити практики.
НАПРАВЛЕНИЕ “ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ -2008”
Период на изпълнение на проекта:20.05.2008 г. – 30.10. 2008 г.
Основната цел е промяна на обществената нагласа към деца, които са извършили престъпно деяние, превенция на риска от извършване на противообществено деяния оказване първичната превенция на детската агресия и насили деца живеещи в конфликтна среда.

“Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от oбщина Варна”
«Деца на пътя»
Период на изпълнение на проекта:20.05.2008 г. – 30.08. 2008 г.
Основната цел на проекта е: Социално включване, чрез предоставяне на услуги в областта на образованието на деца лишени от родителска грижа от ромски произход на тема “Правила за движение и норми за безопасно поведение”.
Проект „Предучилищна подготовка на деца от семейства в риск „
Период на изпълнение на проекта:15.07.2008 г. – 30.09. 2008 г.
1. Предучилищна подготовка на 60 деца от социално слаби семейства за постъпване в първи клас и/или в подготвителен клас на общообразователните училища през учебната 2008-2009 година.
2. Социална интеграция на децата от целевата група..

• Формиране на здравно-хигиенни навици на децата.
• Подпомагане, формирането на нов елемент в ценностната система на участниците в целевите групи – деца, родители и учителите – вменяване на отговорност за обучението и възпитанието на децата.
• Формиране на толерантно отношение в обществото към децата от семейства на социално слаби родители.
Целеви групи по проекта:
1. Деца в предучилищна възраст, които не са посещавали детско заведение от кварталите – “Владислав Варненчик”, “Аспарухово” и “Одесос – максуда”
2. Родители на деца в предучилищна възраст, които на са посещавали детско заведение.
Бенефициенти по проекта:
1. 60 деца (по 20 за всеки от кварталите – “Владислав Варненчик”, “Аспарухово” и “Одесос – максуда”) от социално слаби семейства за постъпване в първи клас и/или в подготвителен клас на общообразователните училища през учебната 2008-2009 година.
2. Родителите на децата бенефициенти.
Донор на проекта е: Община Варна

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Фондация "Владиславово" е юридическо лице с нестопанска . Фондацията има конкретни а/ да запознава обществеността с урбанистичните и екологични проблеми на жизнената среда и начините за тяхното решаване; работи за създаването на местни системи за просвета и контрол върхусъстоянието на околната среда и неблагоприятните последици върху човешкото здраве в резултат на замърсяването; да подпомага разработването и осъществяването на отнасящи се икономическо развитие и използване на природните ресурси.