Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алтернатива за бъдещето

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Друго

Мисия на организацията
Защита правата на членовете на организацията.Разработване и прилагане на различни проекти по различни програми и сфери на действие.

Цели на организацията
Развитие и използване на вътрешния потенциал и социалния капитал на общностите и привличане на външни ресурси, чрез установяване на диалог, сътрудничество, партньорство. Кандидатстване и защита на програми и проекти, за социалното, икономическото и регионалното стопанство, лека промишленост, социално сближаване, пътища, спортни съоръжения, ландшафт, културни ценности, младежки дейности и инициативи, екология и здравеопазване; Оказване на съдействие и сътрудничество на млади специалисти и професионалисти, ангажирани в сферите на образованието, науката; културата; спорта; туризма и др.. Предлагане на професионален опит, оценка и указване на съдействие на проекти и програми, които се реализират от общински, областни, национални, международни и други частни организации и сдружения; Предоставяне на възможности за обмяна на опит в областта на свободната инициатива и общинското управление; Участия и подкрепа в граждански инициативи за подобряване на икономическата и социална политика за толерантност и разбирателство, равнопоставеност на различни социални и етнически групи; подпомагане на жените и децата при решаване на социални, здравни, юридически, образователни и други проблеми за постигане на положителни промени в обществото.Подготовка, реализиране и координация на местни, регионални, национални и международни проекти за икономическо развитие; развитие на селските райони; намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост; Съдействие за изграждане на едно демократично гражданско общество, в което младежта да намери своята реализация. Подпомагане реализацията на младежи, развиващи се в художествено – творчески сфери. Организиране медийни кампании, дискусии, симпозиуми, семинари, кръгли маси, срещи по актуални проблеми; както и участие във всякакви други инициативи, които не противоречат на закона и морала.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и използване на вътрешния потенциал и социалния капитал на общностите и привличане на външни ресурси, чрез установяване на диалог, сътрудничество, партньорство. Кандидатстване и защита на програми и проекти, за социалното, икономическото и регионалното стопанство, лека промишленост, социално сближаване, пътища, спортни съоръжения, ландшафт, културни ценности, младежки дейности и инициативи, екология и здравеопазване; Оказване на съдействие и сътрудничество на млади специалисти и професионалисти, ангажирани в сферите на образованието, науката; културата; спорта; туризма и др.. Предлагане на професионален опит, оценка и указване на съдействие на проекти и програми, които се реализират от общински, областни, национални, международни и други частни организации и сдружения; Предоставяне на възможности за обмяна на опит в областта на свободната инициатива и общинското управление; Участия и подкрепа в граждански инициативи за подобряване на икономическата и социална политика за толерантност и разбирателство, равнопоставеност на различни социални и етнически групи; подпомагане на жените и децата при решаване на социални, здравни, юридически, образователни и други проблеми за постигане на положителни промени в обществото.Подготовка, реализиране и координация на местни, регионални, национални и международни проекти за икономическо развитие; развитие на селските райони; намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост; Съдействие за изграждане на едно демократично гражданско общество, в което младежта да намери своята реализация. Подпомагане реализацията на младежи, развиващи се в художествено – творчески сфери. Организиране медийни кампании, дискусии, симпозиуми, семинари, кръгли маси, срещи по актуални проблеми; както и участие във всякакви други инициативи, които не противоречат на закона и морала.