Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Мисията на АРСР е подпомагането, насърчаването и осъществяването на инициативи за постигане на устойчиво регионално икономическо и социално развитие.

Цели на организацията
- Да работим за осигуряването на човешкото достойнство, стабилност, здравословна околна среда, справедливо и устойчиво общество и благоденстваща икономика.
- Да съдействаме за формиране на моделираща среда за изграждане и реализация на човешкия потенциал, създаване на възможности за усъвършенстване на личността и за разкриване и подкрепяне на таланти.
- Да подкрепяме творческия потенциал, изкуството и всички аспекти на културата - възпитание, образование, развитие и култивиране.
- Да спомагаме за развиване и задоволяване на културните, образователните и развлекателните интереси в общността с приоритет към потребностите на деца и младежи.
- Да развиваме културна политика, на територията на България и извън нея, насочена към различни групи хора за припознаване приоритетите и духовните ценности на изкуството, в т.ч. развитие на културата и изкуството в по-малки населени места, културна интеграция на групи в неравностойно положение, насърчаване на междукултурния диалог и международния културен обмен.
- Да съдействаме за постигането на местно и регионално устойчиво и балансирано развитие в социално, икономическо, екологично и институционално измерение в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие.
- Да спомагаме за укрепване на демократичното гражданско общество и изграждането на позитивни, проактивни и сплотени местни общности.
- Да способстваме осъществяването на свободен обмен на информация, идеи, знания и опит по важни за обществото теми и въпроси.
- Да подпомагаме дейността на публичната администрация, обществените образователни, социални, културни и граждански институти, организации и общности, читалища, настоятелства, спортни клубове, научни центрове, малки и средни предприятия и граждани при иницииране и реализиране на идеи в полза на общността.
- Да работим за насърчаване на предприемачеството, подобряването на инвестиционния климат и конкурентоспособността, привличането на инвестиции и развитието на нови технологии и иновации като фактори за развитието на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2021

Описание
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика на демократичното управление, в което обществото активно участва във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
- Проект № BG05SFOP001-3.0030054, с наименование „Общество за правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“
- РОК ЗОНА 29
- "БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОВЕ ОТ СКАНДИНАВИЯ" е част от програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата
- Проект «Читалище на фокус» е част от програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019
- Проект "Зелени в действие" се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.)
- Проект "Кой чисти в природата" с водещ партньор Регионална библиотека "Христо Смирненски"-Хасково,финансиран от Фондация "Глобални библиотеки България"

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Иницииране, изготвяне и реализиране на програми и проекти, подпомагащи регионалното развитие и сътрудничество; стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на нива NUTS II,III,IV,V; насърчаване развитието на сектора на малките и средни предприятия. подобряване на инвестиционния климат и привличане на местни и чуждестранни инвестиции; насърчаване на предприемачеството и развитието на нови технологии и иновации; развитие на човешките ресурси и пазара на труда; акумулиране и управление на фондове за развитие на региона и бизнеса в региона; реализиране на парньорства с организации и институции в региона, страната и чужбина; участие в партньорски мрежи. трансгранично сътрудничество; подобряване на регионалния маркетинг и рекламиране на ресурсния потенциал на региона; предприемане на дейности и инициативи за развитие на туризма и селското стопанство; развитие на гражданското общество; хуманитарна дейност.