Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Благотворител

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование

Мисия на организацията
Фондация „Благотворител” вижда смисъла на съществуването си в разпространението на добрата воля в обществото. Ние се стремим да активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и с това същевременно да утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.

Цели на организацията
да подпомага материално и духовно хора в затруднено положение;
да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални увреждания;
да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
да подкрепя и да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание
Целта на проекта е да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.
Специфични цели:
• да обогати методическия опит на учители в детски градини за възпитаване на децата в
общочовешки добродетели;
• да окуражи родителите да предават добродетелите на своите деца и да развиват
способностите им, за да осъществят в живота си най-доброто от себе си;
• децата да се запознаят с основни добродетели, които да използват в ежедневието си и да
общуват с езика на добродетелите.
Продължителност: изпълнява се в рамките на 9 месеца от 01.10.2010 г. до 30.06.2011 г. в 2 детски градини в София и 1 в Нови хан.
Целеви групи са 20 учители, които са отговорни за отглеждането и възпитанието на децата, 310 децата от 3 детски градини на възраст от 4 до 6 години и техните родители.
Финансиране: проектът "Добродетели" се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация ОАК.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Основните проекти, които фондацията изпълнява от създаването си, са свързани с подкрепа на лишени от родителски грижи деца на територията на София и в страната. Проектите са дългосрочни и са обединени от основната цел да бъде активизиран творческият потенциал на тези деца, за да бъде успешна интеграцията им в обществото.
"Социална и професионална адаптация" подпомага навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в София, да преминат успешно прехода от институционален начин на живот към самостоятелност чрез допълнителна професионална квалификация и намиране на подходяща работа.
"Постигам по-висок успех" стимулира усилията и стремежа към знания на децата, израстващи без родителски грижи в домовете в София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50.
"В мрежа" предоставя достъп на деца от домове в София и в страната до информационните технологии и Интернет чрез създаване и поддръжка на интернет клубове и обучение.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение; Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравноправно социално положение, в частност на сираци, възрастни хора, инвалиди и хора с ментални увреждания; Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; Да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото; Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.