Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Надежда - 2002, гр. Г. Оряховица

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Околна среда
Социални услуги

Мисия на организацията
Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания чрез застъпничество, социално посредничество и защита на техните права.

Цели на организацията
Подпомагане процесите на демократизация на българското общество, защита на интересите на хора с неравностойно социално положение, развитие на програми за съвместна дейност на неправител-ствените организации от малките населени места в областта на гражданското общество, образованието, здравеопазването, социалните услуги и защита, екология, осъществяване на контакти с международни организации, работа по подобряване социалния статус на възрастните хора, инвалиди, деца без роди-тели и самотни майки, социална работа и терапия с лица, жертви на насилие и изпаднали в тежка житей-ска ситуация.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Проектът се изпълнява на територията на Община Горна Оряховица. Общите цели са: да допринесе за намаляване равнището на безработица в общината чрез създаване на предпоставки за осигуряване на устойчива заетост; да съдейства за стимулиране активността и изграждане на капацитет на малките общности. Конкретната цел е осигуряване на професионално обучение и консултиране на безработни лица по професии в областта на строителството Целева група са безработни лица – младежи или членове на малцинствата. Дейности: сформиране на екип; ремонт и оборудване на помещение, информационна кампания, подбор на участници в обученията, мотивационни тренинги и консултиране; мониторинг.
Очаквани резултати: придобити знания и практически умения на 60 лица от целевата група в следните професии – „Кофражист”, „Зидария”, „Мазилки и шпакловки” и „Вътрешни облицовки и настилки”; повишена мотивация и адаптивност към условията на пазара на труда на представителите на целевата група; понижаване на безработицата сред незаетите лица; повишаване на квалификацията на работната с

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
От
създаването си до настоящия момент, експертите от сдружението работят
по социално значими проблеми на хората от рисковите групи.
Доказателство за това е управлението на следните проекти: -От месец
октомври 2004г. до края на 2007г. Сдружение „Надежда - 2002” беше
изпълнител по проект СЕЙН, инициатива на Министерството на труда и
социалната политика, изпълняван с подкрепа на Програмата за развитие на
ООН
- „Младежки парламент за деца в неравностойно социално положение” –
финансиран от Балкански тръст за демокрация. - „Повишаване
самочувствието и създаване на перспективност сред хората с увреждания в
Община Горна Оряховица” – финансиран от Агенцията за хората с
увреждания. Последния успешно завършен проект на сдружението е
„Популяризиране на исторически обекти и паметници на културата сред
хората с увреждания от Община Горна Оряховица”, финансиран от Агенцията
за хората с увреждания със сума в размер на 15 422 лв., който приключи
на 29. 10. 2008г.
До месец юни 2009г сдружението бе партньор на Община Лясковец по проект
„За един по-достоен живот” - предоставяне на услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник” на територията на община Лясковец,
финансиран от Европейския социален фонд.
В момента реализираме проект “Професионално обучение и преквалификация
на лица в неравностойно социално положение – възможност за заетост и
достоен живот”, финансиран от Социалноинвестиционен фонд към МТСП /
проектът ще се финализира на 30.10.2009 г./ От месец октомври 2009г ще
стартира партньортво с Община Левски по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи
хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник” - фаза 2 по
проект „Подкрепа за независим живот, чрез предоставяне на услугата
„домашен помощник” в Община Левски”.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

- Подпомагане процесите на демократизация на българското общество, защита на интересите на хора с неравностойно социално положение, развитие на програми за съвместна дейност на неправител-ствените организации от малките населени места в областта на гражданското общество, образованието, здравеопазването, социалните услуги и защита, екология, осъществяване на контакти с международни организации, работа по подобряване социалния статус на възрастните хора, инвалиди, деца без роди-тели и самотни майки, социална работа и терапия с лица, жертви на насилие и изпаднали в тежка житей-ска ситуация. Средства - хуманитарни помощи от страната и чужбина, дарения и завещания, средства от частни лица, сдружения и фирми, членски внос. Предмет на дейност - развитие и утвърждаване на духов-ните ценности, гражданското общество, здравеопазването, социалната дейност, науката, културата и тех-никата, технологиите, физическата култура, селското стопанство, трансграничното сътрудничество, туриз-ма, подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, защита на човешките права.