English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Рома - Заедно

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Защита на човешки права
Развитие на местни общности, квартални сдружения
 
Мисия на организацията
Нашата мисия е да инициираме промени в публичните политики по отношение на ромското малцинство, прилагайки конкретни действия в защита на правата на малцинствата и да действаме като медиатор между ромските общности и различните нива на държавната администрация. Ние целим осигуряване на адекватна и ефикасна държавна политика насочена към ромите, основана на праватаб на човека и основните свобод, защитаваща достойнството и закриляща всеки индивид. Ние вярваме, че насърчаването и защитата на правата на малцинствата ще доведе до интеграция, създавайки едно общо място, за малцинствата и мнозинството, с отношения между тях основани на културен, религиозен, езиков и етнически плурализъм, като по този начин се осъществи вписване на идентичността на малцинствата в макрообществото, без по никакъв начин това да нарушава начина на живот, културните традиции, езика и религията на малцинството - всички основни културни и социални белези, които създават идентичността на малцинствената общност, която членовете й се стремят да запазят.
 
Цели на организацията
Развитие и утвърждаване на гражданското общество, духовните ценности, образованието, културата, науката и здравеопазването; подобряване на бита и условията на живот; подпомагане на социалните слабите, инвалидите, на децата в неравностойно положение или лицата, нуждаещи се от грижа; подпомагането на социалната интеграция и личностаната реализация; защита на човешките права и свободи. Във всички аспекти от нашата работа ние използваме подход основан на правата на човека. Нашата неправителствена организация разбираподхода основан на правата на човека като ориентиран "отдолу-нагоре" с акцент върху предлагането на възможности, овластяване и създаване на сигурност в развитието. Създаване на предимства за уязвимите и маргинализирани социални групи чрез насочени усилия за решаване на неравенство основано на етническа принадлежност и социално-културни различия. Използване на подход основан върху международно признатитите стандарти на правата на човека цели: превръщането на отношенията между уязвимите групи и държавните институции или трети лица от тези на основани на благотворителност в такива основанина на световно признати юридически актове (правата на човека); осъществяване на трансформация на "жители" в "граждани" и "длъжностни лица" в "доставчици на услуги и обществени служители". Прилагането на този подход осигурява солидна основа за създаването на диалог между представителите на уязвимите групи и държавните служители или трети лица основан върху международнопризнатите стандарти на правата на човека - юридически обвързващи права и задължения. Освен това използването на подхода основан върху правата на човека изисква участието на представителите на уязвимите групи на всеки етап от процеса - планиране, изпълнение и мониторинг и изисква действията, предприети по отношение на уязвимите групи да бъдат не само ефективни спрямо техните реални нужди, но и да отговарят на техните културни, езикови, религиозни и етнически особености.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Мониторинг на ромските права
 
Описание:
Проектът стартира с информационна кампания сред местните роми. Кратка книжка-сборник "правата на малцинствата" бе изработена с цел обучение и повишаване на осведомеността на ромите за техните права. В нея са описани правата на човека и малцинствата. Организиран бе мониторинг относно спазването на правата на човека, като бяха получени множество сигнали от предполагаемите жертви на нарушения на правата на малцинствата. Всеки случай бе щателно проучен от професионален юрист и въз основа на събраната информация бе използван най-адекватният подход за разрешаване на всеки конкретен случай. По време на действие на проекта бяха разгледани няколко стотин конкретни случаи и бяха постигнати конкретни резултати, включително и освобождаване на няколко служители от местните структури на Д "СП" и ДБТ за нарушение на ромските права.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
20 000 - 100 000

История

Сдружение Рома - Заедно е изпълнило редица проекти, сред които и първият спонсориран от Върховният комисариат за защита правата на човека към ООН. Повече информация (на английски език) може да бъде намерена на следният адрес: http://www.romatogether.org/Activities.php

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Развитие и утвърждаване на гражданското общество, духовните ценности, образованието, културата, науката и здравеопазването; подобряване на бита и условията на живот; подпомагане на социалните слабите, инвалидите, на децата в неравностойно положение или лицата, нуждаещи се от грижа; подпомагането на социалната интеграция и личностаната реализация; защита на човешките права и свободи.