Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

НПО Профил

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подпомагане и съдействие за устойчиво развитие на туризма в региона на Централна Стара планина и местността Узана; съдейства за развитието на региона като туристически и курортен център; популяризиране на туризма; съдейства за ефективно използване на наличните естествени и антропогенни ресурси за развитие на екотуризма; опазване на околната среда - съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси; подпомага развитието на туристическата база и инфраструктура; съдейства за координация при разработването и реализацията на териториално-устройствени планове, инфраструктурни проекти и програми, становища по набирането и разпределението /реинвестирането/ на местни приходи от туризъм; подпомагане и контролиране спазването на туристическите сатндарти и качеството на туристическото обслужване; съдейства за участие във въвеждането и спазването на стандарти за качеството на туристическите дейности - лицензиране, категоризация, ниво на туристическите услуги; подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионалната
компетентност, въвеждане на съвременни технологии и "ноу-хау" в туристическите дейности.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Проект: "Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община Габрово." Проектът се съфинансира от Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Проект "Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията", съфинансиран от Фонда за подкрепа на НПО 2008-2010 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /Договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г./; приключен 2010 г.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане и съдействие за устойчиво развитие на туризма в региона на Централна Стара планина и местността Узана; съдейства за развитието на региона като туристически и курортен център; популяризиране на туризма; съдейства за ефективно използване на наличните естествени и антропогенни ресурси за развитие на екотуризма; опазване на околната среда - съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси; подпомага развитието на туристическата база и инфраструктура; съдейства за координация при разработването и реализацията на териториално-устройствени планове, инфраструктурни проекти и програми, становища по набирането и разпределението /реинвестирането/ на местни приходи от туризъм; подпомагане и контролиране спазването на туристическите сатндарти и качеството на туристическото обслужване; съдейства за участие във въвеждането и спазването на стандарти за качеството на туристическите дейности - лицензиране, категоризация, ниво на туристическите услуги; подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионалнатаnnnкомпетентност, въвеждане на съвременни технологии и "ноу-хау" в туристическите дейности. Средства за постигането им: Сътрудничество и посредничество между общински и областни власти, неправителствени организации и други институции в региона при разработване на програми и стратегии за развитие на устойчив туризъм в региона на Централна Стара планина и местността Узана; създаване на устойчиви партньорства с организации и институции от страната и чужбина; координиране и подпомагане на дейността на местните туристически сдружения, туристическите фирми и културни институции за създаване и представяне на атрактивен туристически продукт; представяне на региона в страната и чужбина като интересно и привлекателно място за туризъм.