Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение туристическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Клубове по интереси
Околна среда

Мисия на организацията
Сдружението осъществява обществено полезна дейност

Цели на организацията
Основните цели на сдружението
1. Да обедини желаещите да практикуват туризъм във всички негови форми – ориентиране, спелеология, алпинизъм, активен отдих сред природата, екология и природозащита. Обучение и повишаване на квалификацията на кадрите.
2. Да посредничи между членовете си и Общината и всички държавни, стопански и нестопански структури при решаване на различни значими въпроси.
3. Да допринася за добра информираност и активно участие на членовете в социалните процеси, свързани с екологията, благотворителността, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, червенокръстка, спортна, туристически дейности и международно сътрудничество.
4. Да запознава членовете си с програмите на Европейския съюз с целите и дейностите на присъединителните фондове.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Програма \"Борса на идеи\" финансирана от Световната банка, проект за 20000 долара.В рамките на 1 година са обучени и получили документ за прфесионална квалификация 70 средношколци от гр. Дряново по специалностите \"Организатор в туризма\" и \"Туристическо аниматори\".

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
СТД\"Бачо Киро\" организира и провежда традиционния туристически поход "По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро" от гр. Бяла черква до Дряновския манастир посветен на Априлското епопея. Походът се провежда ежегодно от 1948 год. Организира и провежда екологични акции и инциативи.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да посредничи между членовете си и Общината и всички държавни, стопански и нестопнски структури при решаване на различини значими въпроси. Да допринася за добра информираност и активно участие на членовете в социлните процеси, свързани с екологията, благотворителността, рехабилитацията и социлната интеграция на инвалидите, червенокръстка, спортна, туристическа дейност и мждународно сътрудничество. Да запознава членовете си с програмите на Съвета на Европа с и дейностите на фондове и фондации, свързани с тях, както и възможните пътища за интеграция на България в Европейския съюз.