Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Авис Вита

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Работим с широк набор от превантивни мерки и подходи с цел недопускане разпространение на ХИВ/СПИН сред комерсиалните секс работници и МСМ на територията на град Пловдив и околността.

Цели на организацията
Подпомагане интеграцията на българското общество към Европейския съюз и световните демократични ценности и стандарти. Споделяне от българското общество, неговите граждани и институции, на позитивните световни образци в областта на грижата за човека, съхраняване и зачитане на личностната уникалност и идентичност, сексуално, етническо и верско самоопределяне, в контекста на унификация и глобализацията на обществата, оказване помощ и подкрепа на лица от маргинализирани и стигматизирани социални групи под формата на социална, правна, образователна, здравна, превантивна и интеграционна дейност; провеждане на мероприятия за благотворителност насочени към българските граждани с нисък социален статус, възрастни хора, деца в неравностойно положение, маргинализирани етнически и други общности, за тяхното подпомагане и насърчаване реализация на правото им за нормален и достоен живот; социализация и работа с лица, дискриминирани поради своето социално, сексуално, психическо или физическо различие; въвличането на такива хора и групи от тях в социални, културни, спортни, туристически образователни, здравно-превантивни и хуманитарни дейности; ангажиране вниманието на обществеността и провокиране гражданската инициативност за разрешаването на проблемите с дискриминацията и хората в риск; откриване, подпомагане популяризиране и реализация на лица със заложби в сферата на изкуството, културата и хуманитарната област; организиране и изграждане на центрове за оказване на методична, здравна социална и друга помощ за адаптация, социализация и ресоциализация на лица изпаднали във физически, психически или социална немощ и риск.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Превенция на ХИВ/СПИН сред комерсиалните секс работници и мъже правещи секс с мъже. Предоставяне на мателриали за безопасен секс , консултации за безопасни сексуални практики, здравно образователни материали, доброволно, анонимно и конфиденциално изследване за ХИВ/СПИН, лечение на полово предавани инфекции,обучения, кампании на територията на град Пловдив и прилежащите му околности и град Пазарджик.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Граждански проект за създаване и осъществавяне на театрална и филмова постановка, реализирана от деца и възрастни с физически и умствени увреждания със заглавие " В света беше и света го не позна" през 2003г.
Програма " Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" от юни 2007г.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане интеграцията на българското общество към Европейския съюз и световните демократични ценности и стандарти. Споделяне от българското общество, неговите граждани и институции, на позитивните световни образци в областта на грижата за човека, съхраняване и зачитане на личностната уникалност и идентичност, сексуално, етническо и верско самоопределяне, в контекста на унификация и глобализацията на обществата, оказване помощ и подкрепа на лица от маргинализирани и стигматизирани социални групи под формата на социална, правна, образователна, здравна, превантивна и интеграционна