Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Женско сдружение Екатерина Каравелова - Силистра

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
Предоставяне социални услуги и подпомагане на лица, които за затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности

Цели на организацията
Да партнира на местни и д ржавни власти и обществени структури в облест Силистра, като осигурява необходимия информационен обмен и съдейства за оптимално сътрудничество между различните организации и сдружения в област Силистра; осъществява контакти и сътрудничество с други национални и международни организации; работи за стимулиране на гражданската активност на съвременната българка в регион Силистра; развива гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера; способства за преодоляване на последиците от преживяно насилие с цел подобряване на психичното здраве на българката; разработва програми и проекти за изследване и решаване на демографски, екологични и социални проблеми на жените в Област - Силистра; извършва експертна дейност свързана с проблемите на жените в Област Силистра.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Предоставяне на социална услуга в общността

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Женско сдружение “Екатерина Каравелова” работи от 1997год. на територията на Община Силистра, по проблемите на жени деца, жертва на домашно насилие и трафик
През 2001г. с финансиране от Фондация “Работилница за граждански инициативи” бе изграден Консултативен център „Ета” за жени, преживели домашно насилие
Декември 2001 - 2002г. с финансиране по ФАР АКССЕС на ЕК се изгради Подслон към Център “Ета” в сграден фонд, предоставен за безвъзмездно ползване на организацията от Община Силистра
2003 - 2005г. дейността на центъра и подслона се финансира със средства от Фонд „Социално подпомагане” на АСП
2005г. - с Решение на Общински съвет Силистра се предложи да се разчетат натурални и стойностни показатели за издръжка на “Дом за временно настаняване на жени, преживели насилие” в делегирани от държавата дейности в бюджета на Община Силистра, с капацитет 10 души
2006г. – в резултат на проведен конкурс от Община Силистра, на 17.05.2006г. бе сключен договор с Женско сдружение „Екатерина Каравелова” за предоставяне на социалната услуга „Дом за временно настаняване на жени, преживели насилие”, като външен доставчик
2008г. - Заповед №РД01-19 от 08.01.2008год. на Изп. Директор на АСП преобразува услугата «Дом за временно настаняване» в «Център за временно настаняване». Със Заповед №РД01-749 от 16.07.2008год. на Изп. Директор на АСП бе закрита услугата «Център за временно настаняване». Със Заповед №РД01-750 от 16.07.2008год. Изп. Директор на АСП бе открита услугата «Кризисен център»
2010 – след проведен конкурс, с 3-годишен договор, считано от 01.01.2010г., Община Силистра възложи отново делегирана държавна дейност Кризисен център на Женско сдружение «Екатерина Каравелова»

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да партнира на местни и д ржавни власти и обществени структури в облест Силистра, като осигурява необходимия информационен обмен и съдейства за оптимално сътрудничество между различните организации и сдружения в област Силистра; осъществява контакти и сътрудничество с други национални и международни организации; работи за стимулиране на гражданската активност на съвременната българка в регион Силистра; развива гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера; способства за преодоляване на последиците от преживяно насилие с подобряване на психичното здраве на българката; разработва програми и проекти за изследване и решаване на демографски, екологични и социални проблеми на жените в Област - Силистра; извършва експертна дейност свързана с проблемите на жените в Област Силистра.