Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Протекшън Силистра

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията
Основните цели на сдружението са: чрез обединяване на усилията на общините, областните управи, държавните органи и обществени организации, фирми и граждани, да осъществява конкретна работа с младите хора, подрастващите и гражданите, и по конкретно: да осигурява условия за оптимална активност на младите хора, подрастващите и гражданите; да подпомага процеса на включване и личностната реализация на младите хора, подрастващите и гражданите; да развива гражданското образование у младите хора и подрастващите; да насочва и оптимизира професионалната подготовка и реализация на младежите чрез различни форми на обучение в свободното време; да противодейства да негативните социални явления: зависимости, насилие и други и осигуряване на правна защита; да развива доброволчеството сред младите хора и подрастващите; да популяризира и развива играта пейнтбол, както и други атрактивни игри и да съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на този вид спортове; да организира и провежда състезания от държавния спортен календар; да сформира
отбори по пейнтбол и да подпомага участието им в регионални, национални и международни състезания; да създава предпоставки за достатъчна подготовка за игрите, както и за тяхното развитие; да спомага за укрепване здравето, усъвършенстване на физическите и интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на практикуващите спорта; да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младите хора и гражданите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основните чрез обединяване на усилията на общините, областните управи, държавните органи и обществени организации, фирми и граждани, да осъществява конкретна работа с младите хора, подрастващите и гражданите, и по конкретно: да осигурява условия за оптимална активност на младите хора, подрастващите и гражданите; да подпомага процеса на включване и личностната реализация на младите хора, подрастващите и гражданите; да развива гражданското образование у младите хора и подрастващите; да насочва и оптимизира професионалната подготовка и реализация на младежите чрез различни форми на обучение в свободното време; да противодейства да негативните социални явления: зависимости, насилие и други и осигуряване на правна защита; да развива доброволчеството сред младите хора и подрастващите; да популяризира и развива играта пейнтбол, както и други атрактивни игри и да съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на този вид спортове; да организира и провежда състезания от държавния спортен календар; да сформираnотбори по пейнтбол и да подпомага участието им в регионални, национални и международни състезания; да създава предпоставки за достатъчна подготовка за игрите, както и за тяхното развитие; да спомага за укрепване здравето, усъвършенстване на физическите и интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на практикуващите спорта; да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младите хора и гражданите.n Средства за постигане на организиране на благотворителни мероприятия от културен, спортен или друг характер и разходване на събраните средства в направленията, очертани от набиране на дарения; финансиране от държавата; лични доброволни вноски на учредителите, съобразно възможностите на вносителя, наеми, участие в програми за финансиране, изготвени от фондации и други; провеждане на специализации, семинари, конференции, симпозиуми, представяне на информация, консултации, конкурси, фестивали, пленери и изложби, творчески лагери, спортни мероприятия (пейнтбол игри и др.) и други; съдействие при създаване, провеждане, отпечатване и разпространение на учебни помагала, публикации от научни прояви, компютърни и учебни програми, проекти, рекламни материали за дейността и други; посредничество при осъществяването на контакти на двустранна и многостранна основа с младежи и други видове организации;