Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Европейски център по медиация и арбитраж

Европейски център по медиация и арбитраж

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права

Мисия на организацията
Вместо мисия ще кажем в какво вярваме:
? че всички заслужаваме да разрешаваме конфликтите, в които неизбежно влизаме, със справедлив резултат,
? че всеки може да води война и да причинява на другата страна в конфликта много вреди, но и че можем да изберем по-щадящ и великодушен отговор,
? че както ние, така и другата страна, има свои валидни причини да се държи по определен начин,
? че всеки от нас има достатъчно решимост да излезе от конфликта, като зададе правилния тон и привлече другата страна да сътрудничи,
? че когато търсим общо решение, което да допада и на двете страни, печелим многократно повече, отколкото ако оставим единия да вземе всичко, а другия да загуби всичко

Цели на организацията
1. Достигане на високо ниво на информираност на широката общественост и организации – стопански и обществени субекти за алтернативни методи за разрешаване на търговски , застрахователни , трудови , потребителски спорове ; непозволено увреждане ; спорове от сферата на строителството ; спорове от публичен интерес , граждански спорове и др.
2. Създаване на условия за диалог и коалиране в партньорство с други неправителствени български и международни сродни организации за обмяна на добри практики и “ научени уроци”, както в България и Европейския съюз , така и в световен мащаб.
3. Осигуряване на широк и безпрепятствен достъп до информация за медиацията и арбитража , като алтернативни средства за разрешаване на спорове , както прилагането им .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
Проектът ще се реализира по програма "Икономическо развитие и равен достъп до заетост" на фондация "Тръст за социална алтернатива".
Основната цел на проекта е мотивация и предоставяне на възможност за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на членове на ромски семейства с минимален доход, с фокус върху жени-ромки, за повишаване на икономическата им активност и водещи към икономическа независимост.
Целева група са 12 лица, от семейства от ромската общност с минимален доход, с фокус върху жени – ромки. Коствени бенефициенти са семействата и разширените семейства на лицата от целевата група.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
• Проект „Социално включване на ромските жени” – идентифициране на потребностите от квалификация и обучение на ромските жени в трансграничния регион, с цел социалното им включване. – 2010 - Assotiation NEF Paris, Franсe, Фондацията е партньор
• Проект „Интеграционен ресурсен център Рома” – Образователни програми по следните теми: образование, проституция и трафик на хора, детето и човешките права, равен достъп до образование, здравеопазване и правосъдие. Предоставяне на експертна и консултанска помощ за защита на правата на лица от ромската общност, с фокус върху жените.- 2011г. , проект на Фондацията
• MEDIATION IN CONFLICT RESOLUTION – Фондацията е партньор, а водещ партньор е Областен образователен център Бука, Турция – 2012г.
• Проект „Заедно – ръка за ръка“ – по ОПРЧР, с бенефициент СНЦ „ХОТЕТ“, с.Тетово, общ.Русе, в който експертен екип от Фондацията изгради Приемна „SOS родители“ за психо-социална работа с родели от ромската общност – 2012/2013
• Проект „Равен старт за всички“ – по ОПРЧР, с бенефициент „Херос“ ООД, гр.Русе – Фондацията осъществи обучения на заетите на възраст над 50 години, за изпънение на дейността „Социални иновации в предприятието“ – 2012/2014г.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Достигане на високо ниво на информираност на широката общественост и организации – стопански и обществени субекти за алтернативни методи за разрешаване на търговски, застрахователни, трудови, потребителски спорове; непозволено увреждане; спорове в сферата на строителството; спорове от публичен интерес и др.; Създаване на условия за диалог и коалиране в партньорство с други неправителствени български и международни сродни организации за обмяна на добри практики и „научени уроци”, както в България и Европейския съюз, така и в световен мащаб; Осигуряване на широк и безпрепятствен достъп до информация за медиацията и арбитража, като алтернативни средства за разрешаване на спорове, кактои прилагането им; Да сближава хората, общностите и икономиките на национално, регионално и световно равнище, които чрез сътрудничество по гражданско – правни въпроси да допринесат за устойчивото социално-икономическо развитие. Национален и глобален обмен на информация и взаимопомощ за практики при разрешаването на конфликти по алтернативни извъсъдебни методи. nnnnnnОрганизира и провежда: семинари за повишаване квалификацията и специализацията на медиатори и арбитри; национални и междувародни конференции за споделяне на добри практики и "научени уроци" в областта на медиацията и арбитража; Подпомага научните издледвания и инициирането на промени в законодателството за по-ефективне начини за разрешаване на конфликти; Превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и други спорове.