Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Цели на организацията
- Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на регионите в България;
-Подкрепя сътрудничеството на българските региони с други европейски такива;
- Работи за развитието на българското гражданско общество и насърчаване на гражданската инициативност като подпомага, инициира и осъществява дейности в областта на участието на гражданите в управлението;
- Насърчава гражданската самоинициативност в областта на опазване на околната среда и подобряване на средата на живот;
- Въвежда и укрепва публично-частното партньорство в България;
- Работи по програми за подобряване нивото на законодателство в България, както и в областта на предоставяне и достъп до информация;

-Подпомага малцинствените групи в страната, тяхната интеграция, свобода и пълноценен начин на живот;
-Повишава социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.).
-Подкрепя и се грижи за групи от хора със затруднения и уязвими социални групи, чиито социални, емоционални, образователни, физически поведенчески и други проблеми създават трудности за пълноценно и равностойно им участие в групи, семейства, организации и общности.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението има следните основни n- Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на регионите в България;n-Подкрепя сътрудничеството на българските региони с други европейски такива;n- Работи за развитието на българското гражданско общество и насърчаване на гражданската инициативност като подпомага, инициира и осъществява дейности в областта на участието на гражданите в управлението; n- Насърчава гражданската самоинициативност в областта на опазване на околната среда и подобряване на средата на живот;n- Въвежда и укрепва публично-частното партньорство в България;n- Работи по програми за подобряване нивото на законодателство в България, както и в областта на предоставяне и достъп до информация;nn-Подпомага малцинствените групи в страната, тяхната интеграция, свобода и пълноценен начин на живот;n-Повишава социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.).n-Подкрепя и се грижи за групи от хора със затруднения и уязвими социални групи, чиито социални, емоционални, образователни, физически поведенчески и други проблеми създават трудности за пълноценно и равностойно им участие в групи, семейства, организации и общности.nnnЗа осъществяване на своите и във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ Сдружението ще си служи със следните