Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

Български дарителски форум

Български дарителски форум

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Според устава на БДФ основната цел на сдружението е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива дарителството в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя форум за контакти между дарителите, обмен и съгласуване на дарителски политики.

Цели на организацията
а)да свързва в мрежа дарителските организации, работещи в или за България;
б)да утвърждава етични стандарти и други механизми за саморегулация на нестопанския сектор;
в)да подпомага обмяната на опит и информация за резултатите от дейността на българските и чуждестранни неправителствени организации, работещи в сферата на дарителството, активни на територията на Република България.
г)да подпомага формулирането и съгласуването на дарителски политики на национално и международно ниво на базата на надеждно установени приоритети, динамично следващи промените в средата;
д) да помага за изграждането на капацитета на дарителите;
е)да работи за подобряването на социално-психологическия климат за дарителство, както и на правната рамка за дарителството;
ж)да насърчава гъвкавите (надпроектни) взаимодействия между неправителствените организации при формулирането на общи приоритети и инициативи за промени в законодателството и в институционалните практики;
з)да стимулира процеса на развитие на местното дарителство.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Най-сериозните постижения на БДФ през последните години се определят от членовете и екипа като:
• Поемането на водеща роля в набирането и разпределението на средства за подпомагане на пострадалите от природни бедствия през 2014;
• Премахването на ДДС върху дарителските СМС-и;
• Успешното управление на ДМС и повишаването на обема на дарените средства;
• Ролята на БДФ в дейността и управлението на Фонда за лечение на деца.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива дарителството в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя форум за контакти между дарителите, обмен и съгласуване на дарителски политики.nПодnа)да свързва в мрежа дарителските организации, работещи в или за България;nб)да утвърждава етични стандарти и други механизми за саморегулация на нестопанския сектор; nв)да подпомага обмяната на опит и информация за резултатите от дейността на българските и чуждестранни неправителствени организации, работещи в сферата на дарителството, активни на територията на Република България.nг)да подпомага формулирането и съгласуването на дарителски политики на национално и международно ниво на базата на надеждно установени приоритети, динамично следващи промените в средата; nд) да помага за изграждането на капацитета на дарителите;nе)да работи за подобряването на социално-психологическия климат за дарителство, както и на правната рамка за дарителството;nж)да насърчава гъвкавите (надпроектни) взаимодействия между неправителствените организации при формулирането на общи приоритети и инициативи за промени в законодателството и в институционалните практики;nз)да стимулира процеса на развитие на местното дарителство.