Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

Български фонд за жените

Български фонд за жените

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Проблеми на жените, джендър въпроси
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
Български фонд за жените работи за овластяване на всички жени и момичета, постигане равнопоставеност на половете, създаване и развитие на женско движение и социална филантропия в България.

Цели на организацията
1. Да подкрепя българските НПО, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека, като спомага за изграждането на техния капацитет и за подобряване качеството на услугите, които те предлагат; повишава нивото на знания и уменията им за мобилизиране на ресурси на местно ниво и допринася за тяхното устойчиво развитие.
2. Да подпомага независим мониторинг на изпълнението на държавните задължения и инициативи по отношение на равнопоставеността на половете.
3. Да подпомага развитието на сътрудничеството между НПО, централна и местната власт и стопанския сектор.
4. Да допринася за създаване на мрежа от женски НПО на национално и регионално ниво.
5. Да подпомага развитието на донорството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна.
6. Да допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
В периода 2009 – 2013 БФЖ ще инвестира приоритетно в развитието на младежката си програма. Тя е предназначена да осигури на младите жени и момичета, включително на тези от ромски произход, с увреждания и различна сексуална ориентация, знания, организационни и лидерски умения и да поощри тяхното бъдещо развитие като силни и независими личности.

Чрез участието си в Младежката програма те ще оценят смисъла на равните възможности за развитието и успеха в техния живот. По този начин ще бъдат окуражени да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди; ще бъдат видяни и чути в общността; ще вземат активно участие в обществения живот и в цялостното развитие на страната.

Младежки клубове по равнопоставеност

За осъществяването на първия етап от Програмата през 2009 г. подбрахме 10 неправителствени организации от цялата страна, работещи по проблемите на младите хора. Към тези 10 НПО-та бяха сформирани Младежки клубове по равнопоставеност в градовете Пловдив, Велико Търново, Плевен, Хасково, Карлово, Перник, Монтана, Дупница, Свиленград и Елхово.

Целта на тези клубове е младите хора да бъдат насърчени да участват активно в живота на общността, да изразяват свободно своите мисли, желания и идеи. В хода на реализирането на дейностите на клубовете момичетата и момчетата имат възможност да оценят другия като равностоен и ценен участник в съвместната им работа.

В рамките на „Младежка Програма 2009-2013” на 6 октомври 2009 г. БФЖ съвместно с партньорските неправителствени организации от цялата страна стартира национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”. Целта на

кампанията беше да се представят новосъздадените клубове и да популяризира дейността им.

По време на тазгодишната кампания участниците в клубовете посредством спортни и екологични мероприятия, дискусии, форум – театри, и различни видове изкуство, поставиха пред местните общности неравнопоставеността като значим социален проблем. Момичетата и момчетата от клубовете показаха, че са готови да се изправят пред стереотипните нагласи и с общи усилия да работят, за да ги преодолеят.


Целта на тези клубове е младите хора да бъдат насърчени да участват активно в живота на общността, да изразяват свободно своите мисли, желания и идеи. В хода на реализирането на дейностите на клубовете момичетата и момчетата имат възможност да оценят другия като равностоен и ценен участник в съвместната им работа.

В рамките на „Младежка Програма 2009-2013” на 6 октомври 2009 г. БФЖ съвместно с партньорските неправителствени организации от цялата страна стартира национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”. Целта на кампанията беше да се представят новосъздадените клубове и да популяризира дейността им.

По време на тазгодишната кампания участниците в клубовете посредством спортни и екологични мероприятия, дискусии, форум – театри, и различни видове изкуство, поставиха пред местните общности неравнопоставеността като значим социален проблем. Момичетата и момчетата от клубовете показаха, че са готови да се изправят пред стереотипните нагласи и с общи усилия да работят, за да ги преодолеят.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
http://bgfundforwomen.org/

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя българските НПО, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека, като спомага за изграждането на техния капацитет и за подобряване качеството на услугите, които те предлагат; повишава нивото на знания и уменията им за мобилизиране на ресурси на местно ниво и допринася за тяхното устойчиво развитие.Да подпомага независим мониторинг на изпълнението на държавните задължения и инициативи по отношение на равнопоставеността на половете.Да подпомага развитието на сътрудничеството между НПО, централна и местната власт и стопанския сектор.Да допринася за създаване на мрежа от женски НПО на национално и регионално ниво.Да подпомага развитието на донорството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промянаnnДа допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес. Средства за постигане на Набира чрез различни инициативи финансови средства от български и чуждестранни индивидуални лица, донорски организации, фондове, бизнес организации и държавни институции, които подкрепят Фонда.Финансира проекти на НПО, които са насочени срещу насилието над жени във всичките му форми; за осигуряване на икономическа независимост на жените и срещу бедността и безработицата; за окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; за постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение; за защита правата на жени с различна сексуална ориентация; за достъп на жените до високите технологии и др.Повишава нивото на знания и усъвършенстване уменията на НПО за мобилизиране на ресурси на местно ниво.Обучава обучители, консултанти, фасилитатори за работа в НПО по равнопоставеността на половете.Подпомага законодателни промени по проблемите на равнопоставеността на половете и развитието на гражданското общество.Участва в международни мрежи на фондове.