Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

Асоциация Родители

Асоциация Родители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Здравеопазване, права на пациента
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията
Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и за семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата, популяризиране сред обществото на социалните и правни принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата, утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца, оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждане и възпитанието на децата, подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на изгубени родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата, подкрепа на самотни родители, родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца. Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето, оказване на подкрепа на даровити деца. Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността, екологично възпитание на децата и развитие на чувство на уважение към природната среда, насърчаване на масовия детски спорт и занимания с изкуство, съдействие за развитие на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания, превенция срещу всички форми на насилие на деца, борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата, подкрепа на деца в неравностойно социално положение и съдействие за тяхната социална интеграция.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
„Споделено училище“ e проект за сплотяване на училищна общност. Асоциация Родители ще работи с екипа на 101 СОУ "Бачо Киро" за създаване на ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен произход. Заедно с учителите ще усъвършенстваме техниките за диалог между училищната институция и семейството, ще откроим тези, които са подходящи за родители-мигранти в контекста на българската образователна система и ще създадем пространство за споделяне на въпросите, мненията и притесненията и на децата, и на възрастните. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и за семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата, популяризиране сред обществото на социалните и правни принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата, утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца, оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждане и възпитанието на децата, подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на изгубени родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата, подкрепа на самотни родители, родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца. Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето, оказване на подкрепа на даровити деца. Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността, екологично възпитание на децата и развитие на чувство на уважение към природната среда, насърчаване на масовия детски спорт и занимания с изкуство, съдействие за развитие на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания, превенция срещу всички форми на насилие на деца, борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата, подкрепа на деца в неравностойно социално положение и съдействие за тяхната социална интеграция