Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Българско училище за политика "Димитър Паница"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Мисията на Българско училище за политика е да подготви създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в ...

Цели на организацията
• Да насърчава развитието на отговорна и етична общност от политически лидери и лидери на гражданското общество, както и да ги подкрепя при пренасянето на усвоените знания и умения в техния собствен социален контекст;
• Да разширява познанията на обучаемите за основните принципи на доброто управление като върховенство на закона, законност, прозрачност, отчетност, достъпност и зачитане на човешките права;
• Да насърчава прозрачността при вземането на решения в законодателния процес, имайки предвид различните обществени интереси и мнения;
• Да разшири способността на обучаемите за участие в отворен обществен диалог и дебат, както и включването на медиите в този процес;
• Да създаде разбиране за смисъла на участието в политическия и гражданския живот, на свободния обмен на идеи, с цел подпомагане изграждането на жизнено и активно гражданско общество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи