Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Академика Студентски дейности, отдих и спорт

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
Стимулиране укрепването на демокрацията и плурализма в България;
Утвърждаване и развитие на гражданското общество и подпомагане на различни граждански инициативи;
Разработване и реализация на стойностни проекти в областта на труда и социалната политика, екологията, здравеопазването, образованието, културата и изкуството; Подпомагане на хора в неравностойно положение; Разработване, реализиране и подпомагане на младежки инициативи; Подобряване капацитета и уменията на човешките ресурси; Популяризиране на основните ценности на Европейския съюз – демокрация, толерантност, солидарност, човешки права; Подпомагане на социализацията и интеграцията на етническите малцинства в Р.България; Превенция на и борба със зависимостта на младежите от наркотични вещества и повишаване половата култура; Развитие на информационното общество; Стимулиране на физическата култура и спорт сред младежта; Подпомагане, популяризиране и разпространение на изкуство (интелектуална собственост); Стимулиране на научни проекти, аналитична и изследователска дейност; Развиване и подпомагане на развитието на селските и планинските райони.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи