Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

НПО Профил

Фондация ”Конкордия България”

Фондация "Конкордия България"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
"Конкордия" е работеща на международно ниво и независима помагаща организация за деца, младежи и семейства в нужда.
"Конкордия" помага бързо и директно там, където нуждата е най-голяма. Ние отиваме там, където други не ходят.
"Конкордия" дарява щастливо детство. Ние създаваме стабилни взаимоотношения на привързаност и подкрепяме семействата.
"Конкордия" води децата и младежите към самостоятелен и независим живот. Ние предоставяме възможности за училищно образование и професионално обучение.
"Конкордия" се опира на човешките права и правата на детето. Ние се застъпваме за едно отворено и солидарно общество.

Цели на организацията
Нашата педагогическа дейност се базира на следните принципи:

КЛИЕНТЪТ НА ФОКУС
Централна тема за нас е да създаваме пред децата и младежите условия за развитие, закрила и изграждане на привързаност и да насърчаваме тяхната отговорност.

РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА
За да не се стига до травматични раздели между деца и техните родители, е съществено да се въвличат и родителите. Работата със семействата увеличава шансовете за развитие на децата и създава добра база за тяхното бъдеще. Затова оставането на децата при техните родни семейства е от първостепенно значение за нас. Ако това не е възможно, предлагаме алтернативни варианти за отглеждане и обгрижване на деца, при които работата с родители също има значима роля. От 2014 г. "КОНКОРДИЯ" поставя засилен фокус върху модели от семеен тип.

ПРИВЪРЗАНОСТ
В своето обкръжение децата имат нужда от надеждни хора, към които да се привързват, за да могат сами да израстнат като самоопределени и дееспособни възрастни хора. В родните им семейства това невинаги е възможно. Ние го приемаме като своя задача да осигурим на децата и младежите, за които се грижим, такива доверени лица. Това повдига тяхното самочувствие, подсилва техните компетенции и полага основите на тяхното бъдещо съзряване и справяне с житейските задачи.

СИСТЕМЕН ПОДХОД
Съществено за нашата работа е децата и младежите да осъзнаят в рамките на разностранните връзки, които развиват, следните важни въпроси: Откъде идват? Какво са преживели? С кого са, респ. са били свързани? Този подход носи една по-добра осъзнатост на индивидуалната проблематика и е ключа към цялостната грижа и подкрепа.

ДЕТСКО/МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ
Способността да участваш активно е основа за демократичното и свободно от насилие съвместно съществуване. Тя отговаря на нашата педагогическа нагласа да подкрепяме децата в изграждането на собствено мнение и на способност за себеизразяване и вземане на решения. Затова в услугите на "КОНКОРДИЯ" се стремим да изграждаме тези умения у всяко дете и всеки младеж, съобразно индивидуалната възраст и ниво на развитие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

подобряване на социално-икономическото състояние на хора в нужда и особено деца и подрастващи, на деца -сираци, на деца. лишени от родителска опека (попечителство), социални програми за защита на деца - сираци, на деца, лишени от родителска опека (попечителство) чрез създаване на детски домове -(сиропиталища) от семеен тип.