Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

За Нашите Деца

За Нашите Деца

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Цели на организацията
Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „ВсякоДете” и работи от 1992 г. в България. Днес ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности и да подпомага утвърждаването и закрилата на правата на детето; да лобира за спазване правата на децата в страната и в чужбина; да популяризира правата и нуждите на децата в неравностойно положение и да подпомага тяхната реализация в обществото; да подпомага децата и техните семейства за справяне с бедността и социалната изолация; да стимулира въвеждането и разпространението на образователни програми и обучителни модули за социална работа с деца и младежи, отговаряща на най-добрите практики и съществуващи стандарти за работа с деца; да съдейства за разширяване на възможностите за участие на децата в обществения живот и за осъществяване на тяхното право на мнение; да подпомага създаването на активни и прозрачни партньорства, работни контакти и мрежи от нестопански организации, работещи в сферата на закрилата на децата; да насърчава развитието и утвърждаване на принципите на недискриминация, работа в партньорство, прозрачносност и отчитане на работата както и принципа на непрекъснато развитие и усъвършенстване на дейността на фондацията и нейните партньори. да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да насърчава утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката, културата и изкуствата.