Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алианс за правно взаимодействие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Професионални организации

Мисия на организацията

Цели на организацията
Утвърждаване принципите и нормите в правовата държава в Република България
Ефективно правно и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт, както и между тези власти и гражданското общество
Подпомагане развитието на институциите и органите на държавна власт и на неправителствените организации в правната сфера
Хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз и съобразяване с поетите от България международни ангажименти
Организиране на постоянен Арбитражен съд по международни и вътрешни частно правни имуществени спорове, въз основа на арбитражните споразумения или при задължителна компетенстност, установена със закон или международен договор
Осъществяване на арбитраж ad hoc, със съдействието на арбитражния съд
Организиране на помирителни производства за разрешаване на частно правни спорове, със съдействието на арбитражния съд
Осигуряване специализирано правно съдействие и подкрепата на юридическото съсловие за евро-атлантическата ориентация на България
Развитие на правото и юридическата професия в страната
Защита на правата и интересите на всички български юристи и на отделните юридически съсловия, като съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрист-консулти, преподаватели, научни работници, студенти по право и др. Развитие на демократично общество и пазарна икономика чрез механизмите на правото

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи