Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Национален алианс усмихни се с мен - родители и приятели на деца с увреждания

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Проблеми на децата

Мисия на организацията
„Национален алианс Усмихни се с мен“ сме независима неправителствена организация, родителски алианс обединяващ родители и родителски организации от София и страната, работещи в защита правата и най-добрите интереси на децата и семействата. Представляваме родителски организации и екипи от гр. Габрово, Добрич, Сливен, Ловеч и София. Работим в сътрудничество с много други родителски организации от страната или местната общност, както и с националните и общински власти.

Мисия: Защита и отстояване правата и най-добрите интереси на семействата, родителите и децата във всяка една сфера.

Цели на организацията
Активна, пряка и лична защита и отстояване правата и интересите на всички български деца, семействата и родителите им във всяка една сфера и политики, пред националните и общински власти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

• n- Обединение на родителите на деца с увреждания, от цялата страна, с децата и семействата им да получат и имат реален шанс за интеграция и приобщаване в обществото.n- Гарантиране на равнопоставеност на семействата със здрави деца и семействата на деца с увреждания, в законодателната и социална политика на България.n- Промяна обществените нагласи и отношение към специалните деца. n- Популяризиране на проблемите на семействата с деца и младежи с трайни увреждания сред обществото и стимулиране на държавните институции и органи на управление, за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата, лечението, терапията, образованието, квалификацията и цялостната житейска реализация на децата с тежки увреждания.n- Създаване на база данни за деца и младежи с увреждания и тежки заболявания и набиране на информация;nnnnn - - Отстояване на държавни политики за повишаване и стимулиране благосъстоянието на семейства с деца с тежки увреждания, като основно средство за преодоляване демографския срив и превенцията на институционализацията на деца с увреждания;nn• Предмет на сдружението: n- Организиране на иниацитиви за промяна в социалната, здравната и образователната политика и законодателство, с гарантиране правата на децата с увреждания и семействата им. Мониторинг за изпълнение и прилагане в практиката на сега съществуващото законодателство уреждащо тези отношения. Подкрепа и насърчаване на семействата на деца с увреждания, като истинската и правилна превенция против изоставянето на деца в институции. Оказване на съдействие за преодоляване трудностите при социалната и образователна адаптация на децата с трайни увреждания и специфични нужди и възможности. Обучение на семействата и родителите на деца с увреждания.