Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Алтернатива - БС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Социални услуги

Мисия на организацията
ДСДРУЖЕНИЕ "АЛТЕРНАТИВА - БС" е организация с идеална цел, която работи за подобряване качеството на живот на гражданите в неравностойно ...

Цели на организацията
Духовното развитие и подобряване жизнения стандарт на ромите от община Бяла Слатина; разработване на програми, осъществяване и подпомагане на проекти в сферите на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалните дейности – повишаване качеството и степента на образованието на ромите от региона, развитие и
подпомагане на професионалното им обучение, осигуряване на трудова заетост; повишаване на образователното и културно ниво на ромите от региона; здравно – просветна дейност и профилактична дейност на ромите в региона; интеграция и вписване на ромите в обществото; анализиране на причините и състоянието на ромите в неравностойно социално положение и набелязване на мерки за подобряване състоянието на тези групи в обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Описание

Програмата е съвкупност от няколко инициативи, насочени към различни нива на образование и към различни възрастови групи деца и младежи.1.Лятно училище – организиране и провеждане на допълнителни летни учебни занятия, с продължителност 6 седмици, за ученици от 1 до 8 клас, с цел преговор на учебния материал през изтеклата година, обогатяване и/или затвърждаване на знанията.

Резултати: редовна посещаемост на лятното училище от 397 ученика общо за три години. Напредък в знанията на 183 ученика.2.Училищно съревнование – при него всеки се съревновава със себе си – сравнява се средният успех на ученика от предходната и настоящата учебна година. Отличниците и тези, които си повишат успеха, получават награди – учебници и учебни пособия. По време на учебната година организацията провежда формални и неформални срещи с директори на училища, класни ръководители, родители и ученици.

Резултати: обхванати са общо 475 ученика. Наградени са 215 ученика – 45% от общия брой ученици, обхванати в съревнованието.3.Студенти – инициатива, изразяваща се в предоставяне на информация, необходима за кандидатстване във висши учебни заведения, осигуряване на преподаватели и/или курсове за подготовка на зрелостниците за кандидатстудентските изпити и съдействие за участие в конкурсите за получаване на стипендии от ромски студенти.4.Курсове “Компютърни умения” – обучени хора от екипа на организацията предават своите умения на други младежи.

Резултати: проведени са 2 курса – 30 младежи са придобили първоначални знания и умения за работа с компютър.5.Образование и футбол – обхванати са 25 деца и младежи, на възраст 14-17 години, учащи и неучащи. С всеки от тях се подписва договор, според който участникът се задължава да се включи в образователните инициативи на организацията. За отпадналите от образователната система младежи се организира курс “Начално образование”.

Резултати: регистриран футболен клуб “Алтернатива – 2002”, който участва в зоналното първенство по футбол. 14 младежи от учащите се повишават средния си успех в сравнение с миналата година, а 6 от не учащите завършват курса “Начално образование” и предстои да се включат в самостоятелна форма на обучение в редовните училища.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Фондация “Алтернатива” е създадена през октомври 1999 година, като младежка неформална група. Основната идея на тази група млади хора е те сами да направят нещо за подобряване на своето социално положение. На 15.08.2000 година организацията е регистрирана като фондация “Алтернатива.” Това е организация с идеална цел, която работи за подобряване на социалното положение на ромското население в град Бяла Слатина. Организацията разработва и осъществява проекти и програми в сферите на образованието и икономиката и съдейства за повишаване жизнения стандарт на хората.Сдружение „Алтернатива – БС”

От 19.07.2004 г. организацията е пререгистрирана като сдружение “Алтернатива – БС” със следните мисия и цели:

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Духовното развитие и подобряване жизнения стандарт на ромите от община Бяла Слатина; разработване на програми, осъществяване и подпомагане на проекти в сферите на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалните дейности – повишаване качеството и степента на образованието на ромите от региона, развитие и подпомагане на професионалното им обучение, осигуряване на трудова заетост; повишаване на образователното и културно ниво на ромите от региона; здравно – просветна дейност и профилактична дейност на ромите в региона; интеграция и вписване на ромите в обществото; анализиране на причините и състоянието на ромите в неравностойно социално положение и набелязване на мерки за подобряване състоянието на тези групи в обществото.