Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Младежко сдружение "Шанс"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Социални услуги
IT развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, културата, здравеопазването, науката, технологиите и физическата култура.
2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младите хора;
3. Насърчаване на младежкото предприемачество, инициативността и участието в обществения живот, без оглед на етническа и религиозна принадлежност.
4. Подпомагане на социално слабите, хората с уврежания и лицата нуждаещи се от грижи.
5. Защита, насърчаване и развитие на демократичното общество религиозната толерантност и равнопоставеността между половете.
6. Подготовка на различните възрастови групи и приоритетно на младите хора за приобщаване към европейските ценности, запознаване с нормативните актове на ЕС, НАТО и другите евроатлантически структури.
7. Международен обмен и съвместна дейност с младежки органзиации от страната и чужбина с цел сближаване и интегриране на българската младеж с тази от Европа и света.
8. Създаване на условия за изграждане и развитие на информационно общество и динамична информационна мрежа с използване на интернет, предоставяне на възможности за електронни комуникации.
9. Опазване, съхранение и разпространение на културно – историчерското наследство, популяризиране сред младите хора в страната и чужбина на постиженията в сферата на културата, изкуството, фолклора и спорта.
10. Съхранение, опазване и възстановяване на околната среда и биологичното разнообразие, развитие на еко, културния и селски туризъм.
11. Разработване на проекти и участие в програми за насърчаване на преприемачеството и стартиране на собствен бизнес.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи