Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

ГЕНГСТА ГЕНГСТА ПРАДАКШЪН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Друго

Мисия на организацията
Младежки дейности, подпомагане на млади и талантливи артисти, организиране на благотворителни инициативи за подпомагане на проспериращи артисти, съдействие за развитие на таланти.

Цели на организацията
улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща личностна, социална и професионална реализация; насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други; допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; защита на социалните интереси на младите хора; полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора; подпомагане на младите хора в неравностойно социално и културно положение; насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната; да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора; да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикална култура; да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; да повишава квалификацията на членуващите в Сдружението и насърчаването им за постигане на по-добри постижения; да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора: участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Участие на хип-хоп артисти, членове на Сдружението, в кампаниен концерт под егидата на Община Бургас за противодействие на Наркотиците сред младите. Концерта е проведен в центъра на гр. Бургас, Сдружение Генгста Генгста Прадакшън участва с привличането на зрители - над 1 000 души и осигуряването на артисти, членове на Сдружението.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики в развитието на образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; да работи и съдейства за развитието на млади таланти в областта на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; да работи и съдейства за професионалното обучение и творческо развитие на талантливи млади творци; да насърчава и подпомага автори на художествени, музикални и други произведения и техните изяви; да подпомага и съдейства за реализацията на художествени, музикални и други произведения; да подпомага развитието на изследвания в областта на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с обмяна на опит в областта на образованието, културата, музиката, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; да насочи общественото внимание към интересите на младите хора; да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора; да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; да съдейства за популяризирането и реализацията на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свържани с дейността, насочена за постигане на и други , определени със закон. nnСредстват: Организиране на художествени, музикални и културни изяви на автори; подпомагане авторите на художествени, музикални и други произведения в дейността им; организиране изложби, конкурси, концерти и други публични изяви, школи, симпозиуми, срещи, квалификационни курсове и майсторски класове; поддържане на база данни за музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; съхраняване на тематични и монографски колекции; осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина; организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия по проблемите, свързани с основните , дискусии и лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на проекти, съобразно разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество, както и лобиране в полза на тяхната реализация; развиване на мрежа от клубове за задоволяване интересите на младите хора през свободното им време; създаване на информационни фондове, участие в национални и международни програми, подпомагане на други организации, работещи по същите теми, стимулиране и подпомагане на личностната реализация на младите хора; популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Сдружението, към актуалните проблеми на младите хора и към развитие на музикалната култура сред младежите; иницииране и подкрепа на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора; изследване на проблемите на младежта; провеждане на социално дейност и организиране на помощни акции за хора в неравностойно социално положение; използва за постигане на си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина, приходи от реклама и спонсорска дейност, приходи от културни и други мероприятия, доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности; организиране и финансиране на мероприятия и програми, свързани с дейността на Сдружението; създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане на провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия; осъществява всякакви помощни дейности за постигане , които не противоречат на националното законодателство.nnnПредмет на допълнителна стопанска