Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Енергенция

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации

Мисия на организацията
Нашата мисия е да провокираме нагласа в обществото към енергоспестяващо мислене, вярвайки че активната позиция е стратегически по-отговорния модел за нашето развитие. За постигане на мисията и целите, за които е създадено, сдружението извършва дейност с предмет:
Иницииране, осъществяване и/или участие в осъществяване на програми и инициативи в сферата на енергийната ефективност и опазването и защитата на околната среда;
Иницииране и осъществяване проекти и програми в сферата на иновативното предприемачество;
Проучване съществуващия модел и допринася за изграждането на нов модел на сътрудничество между неправителствения сектор, държавните институции и бизнеса с цел ефективна подкрепа;
Създаване, развиване и поддържане на партньорска мрежа с други юридически лица с нестопанска цел, които си поставят цели, близки с и/или допълващи тези на Сдружението, за осъществяването на съвместни проекти, както на национално равнище, така и в региона на Югоизточна Европа и в страните членки или кандидатки за членство в Европейския съюз;
Организиране и участие в национални и международни семинари и конференции;
Издаване и разпространяване на материали, свързани с целите и дейността си;
Информиране за програмите и проектите, които осъществява;
Организиране и финансиране на други дейности no решение на Управителния съвет;
Организиране и финансиране на други, разрешени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението.

Цели на организацията
Основни цели на дейност на Сдружението са:
Разработване и управление на програми и проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Да подпомага регионалната и местна политика за ефикасно използване на енергията и енергийните ресурси и за защита на околната среда.
Да сътрудничи за реализирането на тези политики чрез научноизследователска работа, методологическа помощ и практически инициативи.
Да съдейства за засилване на обществената осведоменост и знания в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
Да насърчи и развие пазара на енергийно ефективни материали и нови технологии.
Да допринесе за интегрирано планиране при използването на възобновяеми енергийни ресурси, да улесни трансфнера на „ноу-хау” и информация в сферата на енергийната ефективност.
Да си сътрудничи с други подобни институции на местно, национално и Европейско ниво при проекти за енергийна ефективност и проекти за защита на околната среда.
Да съдейства в качеството си на посредник и консултант между регионалната власт, местния бизнес, други неправителствени организации и организации на национално и европейско нива.
Извършване на дейности,свързани с управлението на отпадаците и тяхната екологична обработка.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Разработване и управление на програми и проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.Да подпомага регионалната и местна политика за ефикасно използване на енергията и енергийните ресурси и за защита на околната среда. Да сътрудничи за реализирането на тези политики чрез научноизследователска работа, методологическа помощ и практически инициативи.Да съдейства за засилване на обществената осведоменост и знания в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.Да насърчи и развие пазара на енергийно ефективни материали и нови технологии.Да допринесе за интегрирано планиране при използването на възобновяеми енергийни ресурси, да улесни трансфнера на „ноу-хау” и информация в сферата на енергийната ефективност.Да си сътрудничи с други подобни институции на местно, национално и Европейско ниво при проекти за енергийна ефективност и проекти за защита на околната среда. Да съдейства в качеството си на посредник и консултант между регионалната власт, местния бизнес, други неправителствени организации и организации на национално и европейско нива nИзвършване на дейности,свързани с управлението на отпадаците и тяхната екологична обработка.