Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Алианс за защита срещу домашното насилие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Мисията на Алианс ЗДН е развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение

Цели на организацията
Цели на организацията са:. насърчаване защитата на човешките права в съотвествие с българското и международното законодателство; утвърждаване на джендър анализ и подход към проблемите на домашното насилие; създаване на условия за социалната интеграция и личностна реализация на лица, претърпели домашно насилие; повишаване чувствителността на националните и местните власти към проблемите на домашното насилие и сътрудничество с тях за развитие на система от грижи към пострадали от домашно насилие лица; насърчаване и подпомагане образователната, научната и практическа дейност в областта на защита срещу домашно насилие;въвеждане на професионални стандарти при работа за защита срещу домашно насилие; изграждане на механизми за устойчиво развитие на оказваната помощ на лица, претърпели домашно насилие; популяризиране сред гражданското общество на активно противодействие срещу домашното насилие; стимулиране към реална и ефикасна защита на пострадали от домашно насилие лица; насърчаване на международния обмен и сътрудничество за развитие по проблеми, свързани с домашното насилие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Лобиране за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за защита срещу домашното насилие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение; насърчаване защитата на човешките права в съотвествие с българското и международното законодателство; утвърждаване на джендър анализ и подход към проблемите на домашното насилие; създаване на условия за социалната интеграция и личностна реализация на лица, претърпели домашно насилие; повишаване чувствителността на националните и местните власти към проблемите на домашното насилие; създаване на условия за социална интеграция и личностна реализация на лица претърпели домашно насилие и сътрудничество с тях за развитие на система от грижи към пострадали оъ домашно насилие лица; насърчаване и подпомагане образователната; научната и практическата дейност в областта на защита срещу домашнот насилие; въвеждане на професионални стандарти при работата за защита срещу домашно насилие; изграждане на механизми за устойчиво развитие на оказаната помощ на лица претърпели домашно насилие; популяризиране сред гражданското общество на активно противодействие срещу домашното насилие ; стимулиране към реална и ефикасна защита на пострадали от домашно насилие лица; насърчаване на международния обмен и сътрудничество за развитие по проблеми, свързани с домашното насилие.