Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

НПО Профил

Местна инициативна група за устойчив туризъм

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда

Мисия на организацията
Устойчиво развитие на туризма на територията на общините Габрово и Севлиево

Цели на организацията
Да допринася за развитието на устойчив туризъм, да допринася за запазване и развитие на местния бизнес, да допринася за устойчивото развитие на региона и опазването на околната среда, да подпомага ефективното усвояване на средствата от фондове на ЕС и други източници на финансиране посредством проекти в сферата на туризма, консултиране и обучения, идентифициране и разработване на местни приоритетни партньорски проекти, отговарящи на условията за финансиране, да допринася за укрепването на капацитета на различни заинтересовани страни за устойчиво развитие

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Мисията на проекта е да допринесе за опазване на биологичното разнообразие в района на скалния венец „Витата стена” чрез ангажиране на местната общност за развитие на екотуризъм. Местността „Витата стена” в Община Габрово е обявена за защитена зона по Натура 2000 за наличие на ценно биоразнообразие. Сред видовете, срещащи се на „Витата стена” има и такива с глобално значение. Цели на проекта: полагане основите за осигуряване на нормативна и организационна рамка за устойчивото управление на Натура 2000 защитена зона „Витата стена”, запознаване на местната общност с ползите за подобряване на благосъстоянието чрез развитие на екотуризъм. Дейности: създадени бяха 4 екомаршрута за пешеходен, конен и велосипеден туризъм, направена бе инвентаризация на биологичното разнообразие в района, изградени бяха няколко беседки и места за пикник, едно „творческо ателие за работа с природни материали”, един палатков лагер, интерпретативни програми за биологичното разнообразие на „Витата стена” и интегриране в маршщрутите, туристически продукти, обучение на водачи и интерпретатори, наръчник на интерпретатора и информациона брошура.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Име на проекта: “Сватбени обичаи от село Горна Росица”
Име на дарителя/финансиращата организация: ФРГИ
Кратко описание на проекта: Направено бе проучване на типичните за село Горна Росица и региона сватбени обичаи – песни, носии, танци и ритуали, включително и обредни гозби, възстановка на сватбен ритуал от местни жители, с подкрепата на фолклорната група към читалището. Създаден бе туристически продукт включващ представяне на традиционна сватба от региона и обяд с обредни гозби в селска къща, интернет страница за популяризиране на живото културно наследство на село Горна Росица и рекламни материали промоциращи туристическия продукт.Име на проекта: „Образцови села, бистри реки и чисти поляни”
Име на дарителя/финансиращата организация: ФРГИ
Кратко описание на проекта: Основната цел на проекта бе да се преустанови изхвърлянето на боклуци в покрайнините на село Горна Росица и в частност по поречието на река Росица, чрез мотивиране на местните жители да опазват заобикалящата ги природна среда, като в същото време се извърши и почистване на района около реката от доброволци. Проведена бе разяснителна кампания сред жителите на селото за ползата от разделното събиране на боклука, осигурени бяха контейнери за разделно събиране на боклука на територията на село Горна Росица.