Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Друго

Мисия на организацията
- Да подпомогне и насърчи развитието на местната икономика;
- Да допринесе за развитието на устойчива среда за бизнес развитие;
- Да разработва и реализира, самостоятелно или в партньорство с регионални, национални и международни институции проекти и инициативи за развитие, с цел популяризиране на региона, стимулиране на предприемачеството и насърчаване и подпомагане на малките и средни предприятия в региона;
- Да работи за изграждането на партньорства между местните власти, неправителствените организации и бизнеса

Цели на организацията
- Идентифицира нуждите и проблемите на МСП в региона;
- Предоставя бизнес услуги (консултантски, обучителни, информационни и технически);
- Стимулира предприемачеството в региона;
- Съдейства за намаляване нивото на безработица;
- Стимулира обществената ангажираност и мобилизира ресурсите за икономическо и социално развитие на региона

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е с продължителност 24 месеца и изпълнението на дейностите приключва в края на месец юни 2019 година.

Проектът се реализира от Водещия Бенефициент „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана в партньорство с „Румънска асоциация за трансграничен трансфер и иновации“, Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.

Реализацията на проектните дейности е в подкрепа на устойчивото използване на природно
то наследство и популяризиране на предоставяните комплексни туристически услуги в областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Проект „Живи човешки съкровища”, Системен код ROBG – 358, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 18 месеца.

Водещ партньор е Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“, с партньори „Трансгранична асоциация равновесие и околна среда“ в Крайова, Румъния и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.
Реализацията на проекта е в подкрепа на популяризиране на местната автентична култура в областта на автентични танци, песни и местна кулинария. Проектът се реализира на територията на областите Монтана и Видин в България, и област Долж в Румъния.
2. Проект „Съвместно приключение по планинските пътеки”, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през септември 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 18 месеца.

Водещ партньор - Румънска асоциация за електроника и софтуерна индустрия /ARIES-Oltenia/ в Крайова, Румъния с партньори "Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин” и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Основната цел на проекта бе да подпомогне устойчивото развитие на трансграничния туризъм в Румъния и България и да увеличи популяризирането на планинския район в окръг Мехединци и областите Видин и Монтана, чрез създаване на нови продукти и услуги, чрез прякото участие на всички заинтересовани страни. Новите туристически продукти увеличиха броя на любителите на планинския туризъм, а създадените планинските велосипедни маршрути увеличиха броя на туристите, които посетха тази уникална част от региона. Използването на планински електрически велосипеди защитават природата и насърчават природосъобразно отношение в трансграничния планински регион.
3. Проект „Открийте съкровищата на ромите”, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през септември 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 18 месеца.

Водещ партньор е „Трансгранична асоциация равновесие и околна среда““ в Крайова, Румъния с партньори Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин” и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство чрез валоризация на традиционната ромска култура в туристически продукти. В процеса на реализацията на проекта “Открийте съкровищата на ромите” вече са разработени проучвания, които представят основните клонове на ромската култура и специфичните характеристики на всеки клон. Информацията от проучванията е използвана за разработване на обща стратегия „Валоризация на ромската култура от трансграничната зона в туристически продукти“, която идентифицира 5 общи трансгранични маршрути в целевия регион на проекта (окръзи Долж и Мехединци в Румъния и области Видин и Монтана в България) за ромската култура
4. Проект „Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм”, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през месец февруари 2016 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 18 месеца. Стойността на финансирането от ЕС е 352155,30 евро, а общият бюджет на проекта е 414300,35 Евро.


Водещ партньор бе „Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин” и партньори: „Трансгранична асоциация равновесие и околна среда“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Проектът фокусира върху откриването на автентичната култура и традиции в малките населени места и селата в трансграничната зона на окръзите Видин, Монтана и Долж, тяхното популяризиране и валоризация на туристически продукт, повишаване на обществената осведоменост за автентичната културна идентичност и популяризиране на трансграничния регион като културна дестинация.
Основната цел на проекта бе да се открие и насърчи автентичната култура в трансграничния регион на окръзите Видин, Монтана и Долж и да се създаде нов туристически продукт чрез използване на културното наследство на целевия регион.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество , науката , техниката и технологиите ; съдействие и подпомагане на икономическото развитие на регион Монтана;разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране ;разработване и реализиране , самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти , демонстрационни проекти в сферата на селското стопанство , преработвателната промишленост и подкрепа на кредитния процес в региона .