Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Дом на науката и техниката

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Мисията на СНЦ “Дом на науката и техниката” е утвърждаване на демократични ценности, правила и норми в обществото и повишаване на ...

Цели на организацията
- Да обединява и подпомага усилията на членовете за издигане на научно-техническо равнище на икономиката и на техния обществен престиж за професионалното им израстване.
- Да отстоява интересите на своите членове пред държавните органи и други професионално-творчески и обществени организации.
- Да утвърждава организацията като институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери, икономисти, селскостопански специалисти, техници, учени и изобретатели.
- Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове.
- Да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси.
- Да съдейства за развитие на гражданско общество, демократични практики и неправителствения сектор.
- Активно да участва във формирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа и икономическа политика в региона.
- Да подпомага професионалното израстване на младите хора и тяхното интегриране в обществото.
- Да осъществява действия за запознаване на българските специалисти със съответната нормативна база на ЕС, както и да създава и развива международни контакти за интегриране на редовните членове със сродни организации за съвместна работа по международни проекти.
- Да участва в процеса за привеждане в съответствие с правото на ЕС на действащото законодателство на Република България в областта на научно-техническото сътрудничество, както и да участва активно в дейностите на държавните органи, свързани с европейската интеграция.
- Да подпомага малките и средни предприятия в развитието и усъвършенстването на стопанската им дейност.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Основната цел на проекта - да допринесе за социалната и икономическа интеграция и да създаде предпоставки за устойчива заетост на етническата малцинствена група на ромите от целевият регион (Община Криводол), като група в неравностойно положение на пазара на труда, чрез схеми за целенасочено професионално обучение и целенасочени дейности за бизнес подкрепа.
Конкретните цели на проекта:
- Повишаване на образователното равнище и квалификацията на безработните лица от ромски произход в трудоспособна възраст от община Криводол;
- Насърчаване на предприемачеството и предприемаческата култура на ромите от община Криводол;
- Създаване на предпоставки за устойчива заетост сред безработните лица от ромски произход в Община Криводол;
- Обособяване на работещ „Център за подкрепа на земеделски инициативи” в град Криводол чрез СМР дейности;
- Предоставяне на обучение по общи земеделски умения на 60 бенефициенти от ромски произход;
- Предоставяне на професионално обучение на 60 безработни представители на ромската общност в сферата на земеделието: „Билкарство”(30 души) и „Трайни насаждения”(30 души);
- Предоставяне на обучение по предприемачество на 30 безработни представители на ромската общност;
- Да се предоставят 200 часа текущи консултации на безработни лица от етническите групи в сферата на земеделието и предприемачеството от Центъра за подкрепа на земеделски инициативи;
Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ BG 2004/006-070.05.01 “Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи”. Проектът е реализиран от СНЦ „Дом на Науката и Техниката” – Враца в партньорство с Община Криводол.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Инициативи:
- Ежегодна инициатива „Осиновете Врачанско семейство” - Целта на кампанията е да бъдат осигурени деца от семейства в трудно социално положение с най-необходимото по случай Коледа. В рамките на кампанията се събират парични средства, дрехи, обувки, играчки и учебни помагала. „Осиновяването” е символично. То е израз на съпричастност и грижа, милосърдие и гражданско отношение.
- Ежегодно честване на Деня на народните будители.
- Проведена научно-техническа конференция на тема: “Енергоспестяващи технологии - неизчерпаем ресурс от енергия” на 10.07.2009.
- Проведен семинар на тема: „Как да се преодолее агресията при младежите» с участие над 40 ученици от 5 училища от град Враца.
Проекти:
- Проект ESF-2101-05-05006 ”Повишаване адаптивността на заети лица—начин за развитие на конкурентноспособна икономика”. Основна цел на проекта беше да се подобри конкурентноспособността на малкия и среден бизнес в град Враца чрез повишаване на адаптивността и пригодността за заетост на заетите лица в малки предприятия посредством получаване на професионално обучение в специалности, необходими, както за бъдещето развитие на фирмите, така и за индивидуалното развитие на обучаемите и професионалната им кариера. Постигането на основната цел на проекта спомага за развитие на конкурентноспособна, динамична и основана на знанието икономика с по-добри работни места .
- Договор за безвъзмездна помощ № BG2004/016-711.11.01-2.008 „Насърчаване на предприемачеството – възможност за нов старт”. Основната цел на проекта беше да създаде предпоставки за понижаване нивото на безработицата сред трудоспособното население в община Враца посредством насърчаване на предприемачеството за стартиране на собствен бизнес и в последствие създаване на нови работни места чрез обучение и консултации. Повишаване на нивото на частната инициатива.
- Договор за безвъзмездна помощ CSDP 2004 – Lot 2 – 059 “Развитие на младежки ромски сдружения в регион Враца”. Основни цели на проекта : 1. Повишаване капацитета на неправителствения сектор в Област Враца за развитие и социална интеграция на младежката ромска общност в градовете Криводол, Бяла Слатина и Оряхово. 2. Проектът е директно насочен към интеграцията на уязвими малцинствени младежки групи. Предвидените дейности ще съдействат за развитие на местна ромска общност и посредничество между основните заинтересовани страни на местно ниво, както и за разработването и прилагането на инициативи, проекти и стратегии насочени към местното развитие в борбата с уязвимостта.
- други