Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики

Мисия на организацията
Застъпничество на национално ниво за подобряване на правната среда и държавната политика за НПО в България и Турция. Популяризиране дейността на НПО от двете страни на национално и международно ниво чрез публикации, конференции, семинари и медийни изяви. Изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа. Създаване на контакти с държавни институции, органите на местно самоуправление, бизнеса и академични звена, както и с международни донорски програми, подкрепящи дейността на НПО.

Цели на организацията
Да представлява интересите на своите членове пред местните, регионални и национални власти, пред донори, спонсори и др.; да подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди; да съдейства за развитието на икономиката и туризма между двете държави в трансграничния регион; да популяризира дейността на членовете си и модела на трансгранично сътрудничество и работа в мрежа; да развива и утвърждава европейските стандарти и норми в дейността на НПО от България и Турция.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание
Сдружение “Асоциация на неправителствените организации от България и Турция” е създадено в резултат на проект „Изграждане на Регионален център на неправителствените организации от България и Турция” по програма ФАР Трансгранично сътрудничество между България и Турция 2004.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Асоциацията са:n- Да представлява интересите на своите членове пред местните, регионални и национални власти, пред донори, спонсори и др.;n- Да подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди;n- Да съдейства за развитието на икономиката и туризма между двете държави в трансграничния регион;n- Да популяризира дейността на членовете си и модела на трансгранично сътрудничество и работа в мрежа;n- Да развива и утвърждава европейските стандарти и норми в дейността на НПО от България и Турция.