Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество Пловдив"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права
Социални услуги

Мисия на организацията
ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩЕСТВОТО

Цели на организацията
1. ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА НА НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ в съвременното българско общество чрез Организиране на социални услуги и прилагане добри практики в областта. 2. ТРЕТИРАНЕ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КАТО РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ посредством Реализиране на стратегически партньорства с държавната, местната власт, неправителствени организации, неформални общности, граждани. 3. ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА МЕСТНО НИВО чрез прилагане на добри практики.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Проект “Безплатна адвокатска консултация на хората с увреждания в град Пловдив”

Изпълнен съвместно с “Асоциация за евроинтеграция и човешки права” – град Пловдив. Продължителност на проекта: една година.
Организацията ни беше партньор по проект.
Стойност на проекта: 12 800 лева.
Донор - Министерството на Правосъдието на България.
Вътрешен принос - 1 200 лева.

2. Проект “Работник по ремонта и поддръжката на машини и съоръжения в шевната промишленост”

Обща стойност на проекта - 53 713.44 евро.
Продължителност шест месеца.
Организацията беше партньор и подсигуряващ учебния процес.
Донор на Проекта : Програма ФАР - BG-0004.03.03.02
Награда от Община Пловдив за отлично завършен проект.

3. Проект “Еделвайс - достъпен Пловдив”

Продължителност – 3 месеца.
Предоставени средства -2 500 лева.
Донори: Програма “Матра” - Холандия и ЦНЖ /Център за независим живот/ - София.
Размер на собствения принос - 1 175 лева.
Обща стойност – 3 675 лева.
Отличен за високо качество на извършване на дейностите и финансов отчет.
Водеща организация: „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”.

4. Проект ”Правна защита на хора с увреждания”

Донор - Министерство на правосъдието на Република България. Продължителност на проекта – 12 месеца, през цялата 2005 година.
Обща стойност на проекта – 16 600 USD.
Водеща организация: Фондация „Правна алтернатива” – Пловдив.
Партньор: „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”.

5. Проект “ Достъпна и защитена зона за движение“ /част от “ Обществен форум – фаза II”/

Част от него е нашият микропроект с инвестиционнен характер и социална насоченост „Достъпна и защитена зона за движение”.
Донор – ФРМС и ШАРС.
Продължителност на микропроекта – 4 месеца. Завършен през есента на 2005 г. Преминал успешно одит от донора в началото на Юли 2006 г.
Обща стойност на проекта 15 827,78 лв.
Водеща организация: „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”.

6. Проект “Златната рибка” – Състезание за спортен риболов за хора с увреждания”

3-месечен проект, Юли – Септември 2007 г.
Донор: Национален дарителски фонд “13 века България”. Стойност на проекта: 3 527 лв.
Собствен принос: 591 лв.
Водеща организация: „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”.
Партньори: МФ “Мисия: ЕсОЕс” и Община Раковски.

7. Проект “Необходимата правна защита за хора с увреждания” (по Програма “Овластяване на безвластните”)

6-месечен проект, Септември 2007 – края на Май 2008 г.
Донор: Тръст за гражданско общество в ЦИЕ и Институт “Отворено общество” – София.
Стойност на проекта: 7 970,46 лв.
Собствен финансов принос на Водещата организация: 1 170,51 лв.
Водеще организация: “Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив”
Партньор: Фондация “Правна алтернатива” – гр. Пловдив

8. Проект "Добри идеи, добри практики" /Международен семинар за обмен на добри практики в сфера Интеграция на хора с увреждания, 5-дневен/ - обща продължителност на проекта 2 месеца: Септември и Октомври 2008 г. Водеща организация: СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество Пловдив". Финансиран от дарения и собствени приходи, с обща стойност: 7 000 лв.

9. "Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Община Пловдив", 2009-2010 г.
Времетраене: 14 месеца
ПРОГРАМА ФАР 2005
BG 2005 / 017- 353.01.02 - “ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”(ФАЗА 2)

ПРОЕКТ ” ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ” ДОГОВОР BG 2005 / 017- 353.01.02-2.31
Общи цели: Да допринесе за повишаване на качеството на живот на възрастните с умствена изостаналост, живеещи на територията на община Пловдив, бъдещи клиенти или вече клиенти на специализирани институции, чрез предлагане на алтернативна услуга в общността.
Специфични цели: Да се създаде и да функционира в община Пловдив услуга - Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост , което да гарантира независим начин на живот, социална равнопоставеност чрез интеграция в трудовия процес и в обществото на 10 лица в съответствие с техните индивидуални нужди и способности , стимулирайки индивидуално им развитие и определяйки техния независим начин на живот.
Партньори: СНЦ „Съюз на хората с увреждания – дружество Пловдив” , Медицинския колеж към Медицинския университет в Пловдив
Целева група: Минимум 10 възрастни лица с умствена изостаналост, живеещи на територията на община Пловдив.
Крайни ползватели: Екип по проекта, Обществен съвет, Община Пловдив,Съюзът на хората с увреждания - дружество Пловдив, студенти – доброволци от Медицинския колеж-Пловдив. Възрастни хора с умствена изостаналост, живеещи в община Пловдив , специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост , НПО-та, ангажирани в работа с възрастни с умствена изостаналост и цялата общественост на Пловдив.
Постигнати резултати:
Създадена организация в защитеното жилище в отговор на индивидуалните и психологически нужди на възрастните с умствена изостаналост;
Осигурен на достъп до трудова реализация;
Преодоляна социалната изолация и повишено усещане за собствена значимост на клиентите;
Подобрени хигиенни и домакински навици ;
Осигурено ежедневно хранене в съответствие с диетичните нужди на клиентите;
Стриктно спазени лекарските предписания и поддържано общо здравословно състояние на клиентите;
Придобити знания за съставяне и управление на индивидуален бюджет;
Придобити и развити практически умения и навици;
Повишено разбиране и възприятие на околната среда;
Придобити знания за независим живот и водене на домакинство;
Повишена реализация и самоопределяне в личния живот;
Включване в социалния и културен живот;
Осигурена подкрепа и социални услуги в хуманна и безопасна околна среда;
Осигурени възможности на клиентите за интеграция в обществото и трудовата сфера;
Създадена широка коалиция от представители на институциите, бизнеса, НПО-та и граждани за подкрепа на местната политика за възрастните хора с умствена изостаналост;
Повишено участие на обществото в ре-интеграцията на хора с умствена изостаналост и развитие на социални услуги в общността.
Изработване на Общинска програма за предоставяне на социални услуги в общността за възрастни хора с умствена изостаналост, живеещи на територията на община Пловдив.
Основни дейности:
Създаване на организация, екип и Обществен съвет.
Частично реновиране и осигуряване на оборудване.
Обучение на персонала.
Разработване и актуализиране на индивидуални планове.
Организация на всекидневните дейности в Защитеното жилище- хранене, придружаване и консултации, развитие на умения за общуване и трудова терапия.
Организиране на социални контакти, свободно време и празнуване на лични и традиционни празници.
Посещения на културни и обществени събития.
Дни на отворените врати.
Организиране на екскурзии.
Включване на обществото с участие в кръгла маса, срещи с журналисти ,издаване на прессъобщения, изготвяне на брошура и уеб сайт.
Обмен на добра практика.
Обединяване на усилия, дългосрочно планиране и Общинска програма за предоставяне на социални услуги в общността за възрастни хора с умствена изостаналост, живеещи на територията на община Пловдив.
Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на живот на възрастните с умствена изостаналост ,живеещи на територията на община Пловдив, бъдещи клиенти или вече клиенти на специализирани институции,чрез предлагане на алтернативна услуга в общността.
Конкретните цели на проекта са:
- Да се създаде и функционира в община Пловдив услуга - Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост
-Да предлага комплекс от услуги , които да гарантират независим начин на живот, социална равнопоставеност чрез интеграция в трудовия процес и в обществото на 10 лица в съответствие с техните индивидуални нужди и определяйки техния независим начин на живот с помощта на специалисти.
- Да подкрепя деинституционализацията на възрастните с умствена изостаналост, живеещи в Пловдив чрез предлагане на социална услуга в общността като алтернатива на специализираните институции.
- Да повиши вниманието, чувствителността и загрижеността на широката общественост към проблемите на възрастните с умствена изостаналост и да ограничи дискриминацията спрямо тях.
- Да подобри методологията на Защитеното жилище за възрастни хора с умствена изостаналост
- Да развие партньорска практика в осигуряването на новата социална услуга в България.