Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права

Мисия на организацията
Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

Цели на организацията
- Развитие на политики за деца и семейства;
- Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;
- Развитие на модел за участие на деца;
- Развитие на Национална мрежа за децата;
- Повишаване на нейния капацитет;
- Утвърждаване на обществения образ на Национална мрежа за децата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Да се окаже подкрепа на Национална Мрежа за Децата в България, за да може да влияе ефективно на държавната политика за децата и семействата чрез повишаване на капацитета на Мрежата, изработване на единна позиция и ключови послания на на гражданското общество по въпросите на децата и семействата и формиране на ефективна политика. За повишаването на капацитета на Мрежата се работи чрез увеличаване на броя на членовете, като това дава възможност за формиране на едно истинско "гражданско становище"; освен това НМД непрестанно информира своите членове и партньори чрез седмичен електронен бюлетин за възможности за финансиране, обучения, промени в политиките за децата и семействата на национално и международно ниво, както и дава възможност на своите членове да разпространят информация, която желаят. Изработването на единна позиция и ключови послания е ориентирано към четири области: семейство, образование, детско правосъдие и здравеопазване. По темите работят комисии, съставени от организации-членове на Мрежата и други организации.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
НМД е създадена през юни 2003 година като свободен алианс от неправителствени организации, работещи за правата и благосъстоянието на децата в България, а през 2006 придобива статут на неправителствена организация в обществена полза. От 2007 година НМД е организацията, която ръководи програма ПРОКОПИЛ за България - програма, финансирана от френската организация Солидарите Лаик и Министерство на външните и европейските работи на Франция. Програмата е за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение. В програмата PROCOPIL терминът „малтретиране на дете” включва всички форми на злоупотреба или поставяне в опасност на детето или младежа. Така проблемите, с които се бори PROCOPIL, са следните: домашно насилие, трафик на деца и дрога, деца и СПИН, деца на улицата, деца с проблемно поведение, интегриране на деца с проблеми, деца с увреждания. От юли 2009 година Национална Мрежа за Децата работи по проекта "Имам право" - един проект за повишаване на капацитета на Мрежата така, че да я превърне в инструмент за ефективно влияние върху политиките за деца и семейства в България. Проектът е с продължителност 2 години, а донорите са Фондация ОАК и УНИЦЕФ.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основната е да заздравява и улеснява сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с гарантиране правата и благосъстоянието на децата и семействата.nn Подnnа) Да създаде и поддържа мрежа от неправителствени организации в България, която да има функциониращи и активни връзки на национално ниво;nб) Да улесни сътрудничеството между неправителствените организации, работещи за деца и семейства в България и тези на европейско ниво и Комитета на ООН за правата на детето;nв) Да работи за утвържадаването на ефективна политика в областта на социалното включване, където децата и семействата да са специално разгледани, отразявайки техните общи потребности и права и възможности за развитие; nг) Да оказва подкрепа на гражданските институции (граждански организации, изследователски институти, университети и пр.) в България, работещи по правата на детето, за да може успешно да се влияе върху държавната политика за детето и семейството. nд) Да насърчава детското и младежко участие при вземането на решения, като се обръща специално внимание на осигуряване на партньортво с различни организации, ангажиращи децата и младите хора;nе) Да стимулира формулирането на про-активна единна позиция и ключови послания на гражданското общество в България за правата на децата и техните семейства.nж) Да работи за повишаване на капацитета на неправителствените организации и заинтересованите страни, като осигурява достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации, работещи по въпросите на децата и семейството; nз) Да разработва и разпространява методологии за споделяне на знанието, информацията и опита за детето и семейството;nn Сдружението ще осъществява си със следните