Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Възраждане на Пчеларово

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на икономическото развитие
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Развитието и утвърждаването на с. Пчеларово, община Черноочене като добро място за културен, духовен и икономически живот.

Цели на организацията
1. Да популяризира с. Пчеларово, община Черноочене и региона пред български и чуждестранни инвеститори с цел засилено навлизане на капитали, които да спомогнат за намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата, възраждането на селското стопанство и повишаване стандарта на местното население.
2. Опазване на културно-историческото и етнографско наследство в с. Пчеларово, община Черноочене и района и създаване на условия за развитие на туризма.
3. Да предприема, подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, здравеопазно, културно и икономическо съдействие по отношение на местните жители на с. Пчеларово, община Черноочене и тенните потомци.
4. Опазване и възстановяване на екологичната среда в района на с. Пчеларово, община Черноочене.
5. Да повишава знанията на хората в с. Пчеларово, община Черноочене за процеса на европейската интеграция на Република България.
6. Да подпомага институционалното укрепване на държавните и общинските структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейските практики в областите, засегнати в политиките на ЕС за развитие на селските региони.
7. Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти в с. Пчеларово, община Черноочене.
8. Да предприема, подкрепя и развива инициативи в областта на спорта и младежките дейности.
9. Подпомагане и защита на човешките права на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от специални грижи, както и тяхната социална интеграция и личностна реализация в гражданското общество.
10. Възстановяване и организиране на ежегодно провеждащия се общоселски празник на с. Пчеларово, община Черноочене.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Проектната идея е за изгражване на символен /мемориален/ знак покрай главния път Кърджали-Хасково, символизиращ сънранението на българсия, православен корен през вековете на местните жители и тенните потомци

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да популяризира с. Пчеларово, община Черноочене и региона пред български и чуждестранни инвеститори с засилено навлизане на капитали, които да спомогнат за намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата, възраждането на селското стопанство и повишаване стандарта на местното население; Опазване на културно-историческото и етнографско наследство в с. Пчеларово, община Черноочене и района и създаване на условия за развитие на туризма; Да предприема, подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, здравеопазно, културно и икономическо съдействие по отношение на местните жители на с. Пчеларово, община Черноочене и тенните потомци; Опазване и възстановяване на екологичната среда в района на с. Пчеларово, община Черноочене; Да повишава знанията на хората в с. Пчеларово, община Черноочене за процеса на европейската интеграция на Република България; Да подпомага институционалното укрепване на държавните и общинските структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейските практики в областите, засегнати в политиките на ЕС за развитие на селските региони; Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти в с. Пчеларово, община Черноочене; Да предприема, подкрепя и развива инициативи в областта на спорта и младежките дейности; Подпомагане и защита на човешките права на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от специални грижи, както и тяхната социална интеграция и личностна реализация в гражданското общество; Възстановяване и организиране на ежегодно провеждащия се общоселски празник на с. Пчеларово, община Черноочене. nСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА Създаване на информационни фондове; участие в национални и международни програми, разработване и реализация на проекти и програми в областта на културата, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане, подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите теми; организиране и провеждане на семинари, срещи, дискусии и други форуми; осъществяване на инициативи и начинания, свързани с местните народни традиции, обичаи, празници и занаяти; развиване на дейности, свързани със създаване на работни места по програми за постоянна и временна заетост, грижата за пенсионери, инвалиди, хронично болни и др.; осигуряване на правна помощ по по проблеми, касаещи живота на село.