Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

За Шумен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Околна среда

Мисия на организацията
Представлява и защитава своите членове пред всички трети лица, в т.ч. пред държавните и местни органи и неправителствените организации. Разработва програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им. Разработва и реализира проекти по регионални, национални и международни програми и конкурси, свързани с утвърждаване на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите, физическата култура, подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация, защита на човешките права, развитие на опазването на околната среда и водите. Сътрудничи с организации, институции, физически и юридически лица в страната и в чужбина за разработване, реализиране и разпространение на утвърдени европейски практики в областите посочени в чл.7, ал. 3. Организира форуми, проучвателни дейности, пресконференции, образователни курсове, школи, конкурси, тематични вечери, образователни програми, екскурзии по еко-маршрути, турове по местни културно-исторически и природни забележителности, в страната и чужбина и др., свързани със задачите и целите на Сдружението. Съдейства в подготовката на материали и предавания с подобна тематика в средствата за масова информация.

Цели на организацията
Утвърждаване на сдружението като равнопоставен и легитимен партньор на публичните власти при вземането на решения за развитие и утвърждаване на образованието, науката, културата, екологията, духовните и морални ценности, гражданското общество, здравеопазването, технологиите и физическата култура. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация. Защита на човешките права и опазване на околната среда. Развитие на практиките за постигане на регионалната идентичност и разнообразие, за интеграция в общоевропейското и световно пространство. Подпомагане на развитието и популяризирането на българското природно и културно-историческо наследство в страната и чужбина. Подпомагане овладяването на националните и морални ценности, работа за образователно, професионално и кариерно развитие на членовете на сдружението. Създаване на благоприятни условия и възможности за хармонично развитие на децата и младите хора и за осмисляне на свободното им време чрез екологични, образователни, културни и социални програми и инициативи.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Дарителска кампания за събиране на средства. Събраната сума бе разпределение м/у талантливи деца под формата на годишна стипендия. Част от сумата се предостави за участия на ОШИ за покриване на творчески календар. Финансиране на издаване на книжка написано от дете.




Партнираща неформална организация - интернет общество Форумът на Шумен

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1.Екологична акция за защита на прилепната колония в пещера Бисерна ( Зандана ) Шумен. Унищожена от ВиК Шумен. - не приключила към момента.
2.Акция - "Ние използваме рециклирана хартия" - не приключила в момента.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Утвърждаване на сдружението като равнопоставен и легитимен партньор на публичните власти при вземането на решения за развитие и утвърждаване на образованието, науката, културата, екологията, духовните и морални ценности, гражданското общество, здравеопазването, технологиите и физическата култура. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация. Защита на човешките права и опазване на околната среда. Развитие на практиките за постигане на регионалната идентичност и разнообразие, за интеграция в общоевропейското и световно пространство. Подпомагане на развитието и популяризирането на българското природно и културно-историческо наследство в страната и чужбина. Подпомагане овладяването на националните и морални ценности, работа за образователно, професионално и кариерно развитие на членовете на сдружението. Създаване на благоприятни условия и възможности за хармонично развитие на децата и младите хора и за осмисляне на свободното им време чрез екологични, образователни, културни и социални програми и инициативи.